De overheid en goede doelen

Goede doelen passen moeiteloos in het tijdsgewricht van een terugtredende overheid en burgers die steeds meer voor zichzelf en voor de samenleving zorgen. Goede Doelen zijn hierin de organisatoren van sociaal initiatief. Met privaat geld en de grote inzet van burgers en bedrijven realiseren zij talloze maatschappelijke doelen. Voor de overheid is een goed werkende goededoelensector dus van groot belang. In 2011 heeft de sector het Convenant 'Ruimte voor geven' gesloten met de overheid. Hierin zijn afspraken vastgelegd over onderlinge afstemming en samenwerking o.a. op het gebied van vergroten van transparantie van de sector en het versterken van het publieksvertrouwen. Het ontwikkelen van een nieuw stelsel voor verantwoording en toezicht is een direct voortvloeisel uit dit convenant. De sector wordt hierin vertegenwoordigd door de samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), waar Goede Doelen Nederland deel van uitmaakt.

De waardering van de overheid voor het particuliere initiatief komt ook tot uitdrukking doordat de overheid het geefgedrag stimuleert. Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat het geefgedrag van mensen sterk afhankelijk is van de mogelijkheid van belastingaftrek. De geefwet is per 1 januari 2012 ingegaan en is een bundeling van fiscale maatregelen gericht op het stimuleren van het geefgedrag in Nederland. 

GEEFWET
Goede Doelen Nederland is positief over de geefwet, maar vindt dat de Geefwet nog niet ver genoeg gaat. In het convenant 'Ruimte voor Geven' staan afspraken die veel verder gaan dan wat nu in de Geefwet aan bod komt. Die afspraken moeten dus nog verder worden opgepakt door het kabinet. Samen met de SBF-partners zal Goede Doelen Nederland hier scherp op blijven. Zo nu en dan gaan er stemmen op om de giftenaftrek af te schaffen. Goede Doelen Nederland is hier sterk op tegen en zal, samen met de SBF-partners, blijven inzetten op handhaving van de giftenaftrek. 

EXTRA GIFTENAFTREK VOOR CULTURELE INSTELLINGEN
De Geefwet heeft een extra giftenaftrek voor culturele instellingen geïntroduceert. Deze zogenaamde 'multiplier' mag in de inkomstenbelasting vermenigvuldigd worden met 1,25 en in de Vennootschapsbelasting met 1,5. De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting geldt voor giften tot maximaal € 5.000. Goede Doelen Nederland is kritisch over de introductie van deze multiplier. Het is weliswaar een mooie stimulans voor de culturele sector, maar het benadeelt de overige goede doelen, waarvoor een dergelijke multiplier niet geldt.

PERIODIEKE SCHENKING EENVOUDIGER
Goede Doelen Nederland heeft zich, met succes ingezet, voor de afschaffing per 1 januari 2014 van de verplichte notariële akte voor het doen van een periodieke gift. Het doen van een periodieke gift is nu eenvoudiger en voordeliger en mag in een rechtstreekse overeenkomst tussen de gever en het goede doel worden vastgelegd. Daarvoor was het verplicht om die gift door een notaris in een akte te laten vastleggen.

SCHENKEN EN NALATEN VRIJ VAN ERFBELASTING
Goede doelen (met ANBI status) hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volledig inzetten voor hun doelstelling. De inzet van Goede Doelen Nederland op het onderwerp schenken en nalaten richt zich vooral op goede voorlichting over de mogelijkheden van schenken en nalaten aan goede doelen. Hiervoor werkt Goede Doelen Nederland samen met notarissen en estateplanners en geven wij de Goede Doelen Gids uit.

ANBI
Voorwaarde voor belastingaftrek of vrijstelling van erfbelasting is dat het ontvangende goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Bovendien geldt er een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het 'drempelinkomen'. De filantropische sector omvat 65.000 kleine en grote ANBI's.