Lidmaatschap en contributie

REGULIER LIDMAATSCHAP
De door Goede Doelen Nederland gemaakte kosten worden gedekt uit contributies van de leden met behulp van een gewogen omslagstelsel met contributiequota. 
De contributie hangt af van:

  • de door de leden goedgekeurde jaarbegroting
  • het aantal quota van een lid, gebaseerd op de gemiddelde netto-inkomsten van het lid in de laatste 3 jaar*

Onder netto-inkomsten wordt verstaan de optelsom van de navolgende baten van het lid minus de navolgende kosten, te weten:

Baten Kosten
a. baten uit eigen fondsenwerving g. kosten eigen fondsenwerving
b. baten uit gezamenlijke acties h. kosten gezamenlijke acties
c. baten uit acties van derden i. kosten acties derden
d. subsidies van overheden j. kosten verkrijging subsidies overheden
e. baten uit beleggingen k. kosten van beleggingen
f. overige baten  

Het aantal quota wordt berekend volgens onderstaande tabel:

Gemiddelde nettoinkomsten x
(in miljoenen)
aantal quota
x > 22,7 14
11,4 < x ≤ 22,7 11
4,5 < x ≤ 11,4 8
2,3 < x  ≤ 4,5 6
1,8 < x ≤ 2,3 4
1,2 < x ≤ 1,8 3
0,5 < x ≤ 1,2 2
0,3 < x ≤  0,5 1
x  ≤ 0,3 ½

Voor 2017 is 1 quotum vastgesteld op € 1.306 (definitief vastgesteld tijdens de ALV d.d. 15/12/16).
Het contributiebedrag wordt gebaseerd op de gemiddelde totale baten verminderd met de wervingskosten
van de baten van het lid in een periode van drie jaar, berekend conform de gegevens uit de laatste drie
goedgekeurde/vastgestelde jaarrekeningen en zoals geregistreerd bij het CBF.

Het lidmaatschap van Goede Doelen Nederland kan per de 1ste van een maand ingaan.
De jaarcontributie wordt naar rato van het resterend aantal maanden van het betreffend jaar berekend.

ASPIRANT-LIDMAATSCHAP
Aspirant-leden betalen in plaats van contributie een aspirant-bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks door de
algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. De hoogte van de aspirant-bijdrage is afhankelijk van de nettoinkomsten van het aspirant-lid.

Gemiddelde
netto-inkomsten x
(in miljoenen €)
aspirant bijdrage
x > 10,0 € 2.000
1,0 < x 10,0 € 1.000
0,5 < x ≤ 1,0 € 500
x ≤  0,5 € 250

Aspirant-lidmaatschap voor organisaties met een CBF-erkenning met som der baten niet hoger dan €500.000
Voor organisaties met een CBF-erkenning waarbij de som der baten niet hoger is dan € 500.000 bestaat een speciale vorm van het aspirant-lidmaatschap. Zij kunnen gedurende 3 jaar aspirant-lid zijn tegen een vast tarief van € 250 per jaar.

* de laatste 3 jaar dat er cijfers beschikbaar zijn; contributie 2017 is gebaseerd op cijfers 2013, 2014 en 2015

Stel een vraag

Juliet Koers

bureaumedewerker
020 - 422 99 77
Email

Versterk jezelf, je organisatie en de sector!

Word lid

Lees meer