Vacature Ledenraad Humanitas

642d47270ea3a

Organisatie

De vrijwilligers van Humanitas zijn er voor iedereen in Nederland die een steun in de rug nodig heeft. We staan naast en dichtbij mensen in heel Nederland. De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie die al meer dan 78 jaar actief is. In 78 afdelingen verspreid over heel Nederland, verdeeld over 5 districten, bieden ruim 20.000 getrainde vrijwilligers in 770 activiteiten, vrijwillige steun aan meer dan 50.000 deelnemers.
Ook alle bestuursfuncties (hoofdbestuur, districtsbesturen en afdelingsbesturen) worden bekleed door vrijwilligers. De vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. De hulp is gratis voor deelnemers en altijd in de buurt. De vereniging wordt ondersteund door een beroepsorganisatie met ruim 400 medewerkers (294 fte).

Taken

De ledenraad
De ledenraad zoekt 8 leden als afgevaardigden uit 4 districten. Ze worden gekozen door de Humanitas-leden in Noordwest, Zuid, Zuidwest en Oost. De ledenraad van Humanitas is het hoogste orgaan binnen de vereniging. De ledenraad zoekt voor de vulling van acht vacatures betrokken leden, die een bijdrage willen en kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de vereniging.

Formele bijeenkomsten

De raad komt minimaal 3 x keer per jaar formeel bij elkaar voor o.a. het goedkeuren van het gevoerde beleid aan de hand van de jaarrekening en het jaarverslag, voor het vaststellen van het verenigingsjaarplan en de verenigings-begroting, het vaststellen van strategische plannen en het decharge verlenen aan het hoofdbestuur.

Op de dag van de formele bijeenkomst (altijd vrijdag overdag) vindt er in de ochtend een vooroverleg plaats met de afgevaardigden, dit als laatste voorbereiding op het formele overleg.

Informele bijeenkomsten

Om de afgevaardigden goed geïnformeerd te houden over actuele en inhoudelijk ingewikkelde onderwerpen worden als dat aan de orde is online informele infosessies georganiseerd, meestal doordeweeks in de vroege avond.

Wat verwachten wij van afgevaardigden in de ledenraad van Humanitas?

- Afgevaardigden in de ledenraad zijn lid van de vereniging Humanitas.
- Zij delen de humanistische uitgangspunten en de Humanitas-waarden en handelen daarnaar.
- Kernkwaliteiten zijn integriteit, probleemoplossend vermogen, communicatie-vaardigheden, collegialiteit en teamgeest.
- De afgevaardigden beschikken over een VOG en tekenen bij aanstelling een vrijwilligersovereenkomst.
- Om redenen van goed bestuur kunnen afgevaardigden niet tegelijkertijd beroepskracht, lid van een districtsbestuur of het hoofdbestuur zijn.

Kennis en ervaring

- Maatschappelijk betrokken zijn en een aantoonbare affiniteit hebben met het werk-veld van de vereniging;
- kennis van en ervaring hebben met de verenigingsdemocratie van Humanitas en op basis daarvan in staat zijn daar als afgevaardigde in de ledenraad een bijdrage aan te leveren.

Inzicht

- Inzicht hebben in de doelstellingen en uitgangspunten van de vereniging als vrijwilligersorganisatie en dit als basis mee te nemen bij de oordeels- en besluit-vorming;
- bekend zijn met de taken en bevoegdheden van de ledenraad en daarbij het onderscheid tussen de taken en bevoegdheden van het hoofdbestuur, de directeur enerzijds en van de ledenraad anderzijds te (kunnen) onderkennen.

Vaardigheden

- De grondhouding hebben om (verkregen) kennis en informatie met andere afgevaardigden te delen om zo bij te dragen aan het versterken van het functioneren van de ledenraad en het gezamenlijk resultaat;
- in staat zijn om op strategisch beleidsniveau te denken;
- in staat zijn de belangen van de gehele organisatie te overzien en daarnaar te handelen;
- over communicatieve en sociale vaardigheden beschikken.

Specifieke deskundigheid

De taken en bevoegdheden van de ledenraad kunnen worden vertaald naar specifieke
deskundigheidsterreinen zoals:
- controlerol in een vrijwilligersvereniging
- ervaring met veranderingsprocessen
- uitvoeren financieel beleid/beheer en bedrijfsvoering
- ervaring binnen HRM/personeelszaken

Het beschikken over kennis en inzicht in een van deze terreinen is wenselijk.

Positionering afgevaardigden en ledenraad in de Vereniging

- Hoewel een afgevaardigde in de ledenraad zitting heeft zonder last of ruggespraak is het voor een goed functioneren van de raad noodzakelijk dat
afgevaardigden goede contacten hebben binnen de vereniging en zich op velerlei vlakken op de hoogte laten stellen van het wel en wee ervan; en
- tijd en energie steken in het onderhouden van contacten met de verschillende onderdelen van de vereniging, vooral – maar niet uitsluitend – in het district waar de afgevaardigde is benoemd.

Wat bieden we?

Alle bestuurlijke en toezichthoudende functies in Humanitas worden door vrijwilligers ingevuld. We bieden een reiskostenvergoeding. Alle vrijwilligers gaan getraind aan de slag. Je krijgt een uitgebreid inwerkprogramma en neemt (online en fysiek) deel aan introductie-activiteiten plus de bestuurderstraining van de Humanitas Academie.

Diversiteit en inclusie

Humanitas wil een levendige, dynamische vereniging zijn, vrij van onnodige bureaucratie, met inspirerende werk- en bestuursvormen, nieuwe middelen voor overleg en informatie-uitwisseling en ruimte voor nieuwe ideeën vanuit de Humanitas community. Nadrukkelijk wordt dan ook een breed gamma aan leden uitgenodigd te solliciteren, zodat de ledenraad de diversiteit van de samenleving én de vereniging (van de toekomst) weerspiegelt.

Functie-eisen en profiel

De taken en bevoegdheden van de ledenraad kunnen worden vertaald naar specifieke deskundigheidsterreinen zoals:

- controlerol in een vrijwilligersvereniging

- ervaring met veranderingsprocessen

- uitvoeren financieel beleid/beheer en bedrijfsvoering

- ervaring binnen HRM/personeelszaken

Het beschikken over kennis en inzicht in een van deze terreinen is wenselijk.

Ons aanbod

Alle bestuurlijke en toezichthoudende functies in Humanitas worden door vrijwilligers ingevuld. We bieden een reiskostenvergoeding. Alle vrijwilligers gaan getraind aan de slag. Je krijgt een uitgebreid inwerkprogramma en neemt (online en fysiek) deel aan introductie-activiteiten plus de bestuurderstraining van de Humanitas Academie.

Informeren en solliciteren

Meer informatie of reageren? Mail naar j.jansen@humanitas.nl of bel naar 06-17035392.