Privacy

Privacy statement

Goede Doelen Nederland, waaronder ook begrepen de website goededoelen.nl, en Stichting Diensten voor Goede Doelen, waaronder ook begrepen de merknaam Socutera (hierna: “Goede Doelen Nederland”), verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor je van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de websites) van Goede Doelen Nederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Goede Doelen Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
Goede Doelen Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Goede Doelen Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar leden en andere contacten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. Je kunt jouw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Heb je vragen of klachten? Je kunt Goede Doelen Nederland kosteloos bereiken via:
Goede Doelen Nederland
Antwoordnummer 9304
1000 XG AMSTERDAM
privacy@goededoelennederland.nl

Voor welke doeleinden verwerkt Goede Doelen Nederland jouw persoonsgegevens?
Goede Doelen Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten;
 • het voeren van de ledenadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van leden en het doen van onderzoek;
 • het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Goede Doelen Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website en het ledennet van Goede Doelen Nederland. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Goede Doelen Nederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Goede Doelen Nederland je persoonsgegevens niet zonder jouw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Goede Doelen Nederland?
Goede Doelen Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • telefoonnummer;
 • geslacht;
 • functie-titel;
 • e-mailadres;
 • je deelname aan trainingen en evenementen;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld een cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons.

Goede Doelen Nederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ontvangt Goede Doelen Nederland ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
Goede Doelen Nederland biedt een algemene en een academie nieuwsbrief aan waarmee onze leden en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt na je aanmelding automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees voor deze twee nieuwsbrieven. Afmelding kan door een mail te sturen naar info@goededoelennederland.nl. Via je persoonlijke dashboard op de site kun je je aan- en afmelden voor onze overige nieuwsbrieven en interessegebieden. Het abonneebestand van de nieuwsbrieven wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Goede Doelen Nederland voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
Goede Doelen Nederland gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Goede Doelen Nederland neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Goede Doelen Nederland deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Goede Doelen Nederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Goede Doelen Nederland maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden je persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Goede Doelen Nederland kan je (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Goede Doelen Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
Goede Doelen Nederland bewaart persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld zolang je als contactpersoon van een lid-organisatie informatie en updates ontvangt. We verwijderen deze persoonsgegevens na je afmelding zoals in de AVG is bedoeld en hebben daarvoor de wettelijke bewaartermijnen vastgesteld.

Hoe kun je jouw gegevens inzien of verwijderen?
Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Goede Doelen Nederland. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Goede Doelen Nederland nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Stuur jouw verzoek naar:
Goede Doelen Nederland
t.a.v. de privacy officer / hoofd bedrijfsvoering
Antwoordnummer 9304
1000 XG AMSTERDAM
privacy@goededoelennederland.nl

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Goede Doelen Nederland passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Goede Doelen Nederland neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren.