Voorzitter bestuur

Logo Leprazending Pay Off FC

Organisatie

The Leprosy Mission (TLM), is een internationale, christelijke organisatie, die als doel heeft om mensen die getroffen zijn door lepra medisch, sociaal en geestelijk bij te staan. Ze is opgericht in 1874 en combineert sindsdien een professionele aanpak van leprabestrijding met aandacht en liefde voor de individuele mens. Leprazending Nederland is onderdeel van The Leprosy Mission Global Fellowship, die zo’n 200 projecten ondersteunt in 20 landen in Azië en Afrika. In Nederland ligt de nadruk op het werven van fondsen en het waarborgen van de kwaliteit en impact van de projecten. Daarnaast leveren we een actieve bijdrage aan TLM in beleid, kennis en organisatie.

Taken

Wegens het aflopen van de bestuurstermijn van de huidige voorzitter is Stichting Leprazending Nederland per 1 januari 2025 op zoek naar een nieuwe voorzitter (m/v).

Rolverdeling bestuur en directie
Leprazending Nederland is een stichting met een one-tier bestuursmodel en telt 7
toezichthoudende bestuurders en een directeur-uitvoerend bestuurder. Het merendeel van de bestuurlijke en uitvoerende taken is gedelegeerd aan de directeur-uitvoerend bestuurder. Deze verzorgt de dagelijkse leiding van de organisatie en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. De scheiding van taken en bevoegdheden tussen toezichthoudende bestuurders en de directeur-uitvoerend bestuurder is vastgelegd in een bestuursreglement.

Taakomschrijving voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor de werkzaamheden van het bestuur, het
besluitvormingsproces en de communicatie tussen toezichthoudende bestuurders, de directeur-uitvoerend bestuurder en de medewerkers. Daarnaast heeft de voorzitter een belangrijke, verbindende rol met The Leprosy Mission Global Fellowship.

De voorzitter:
- Bewaakt de christelijke grondslag en waarden van de organisatie
- Zorgt voor een integer bestuursproces
- Ziet toe op het bestuur volgens de wettelijke kaders en regels
- Stimuleert en bewaakt het functioneren van de directeur-bestuurder
- Is eerstverantwoordelijke van de stichting naar buiten toe
- Stuurt evaluatie en (her)benoeming van bestuursleden aan
- Leidt de bestuursvergaderingen

Functie-eisen en profiel

Profiel van de voorzitter

De voorzitter:

- Kan met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie uitoefenen
- Kan mening- en besluitvorming van het bestuur doeltreffend aansturen
- Houdt overzicht en inzicht in taken en functie van bestuur en directeur
- Kan internationaal een rol in het belang van de stichting vervullen
- Heeft kennis en ervaring van besturen in het algemeen, alsook in specifieke doelgebieden, bijv. missiologie, internationale samenwerking en/of gezondheidszorg
- Beschikt bij voorkeur over een relevant netwerk voor de stichting
- Is gecommitteerd christen met blijk van actieve beleving
- Is bij voorkeur woonachtig in de regio
- Beschikt over voldoende tijd om in het werk van de stichting te investeren
- Beheerst het Engels ruim voldoende op lees- en spreekniveau

Tijdsbesteding en vergoeding

- Voorbereiden en bijwonen van 8 vergaderingen per jaar, waarvan 4 reguliere bestuursvergaderingen en 4 agenda voorbereidende vergaderingen. Deze vinden momenteel plaats op dinsdagavonden van 19.30-22.00 uur op het kantoor van Leprazending te Apeldoorn.
- Een bestuursdag per jaar
- Deelname aan meerdaagse buitenlandse meeting of members (TLM) 1x per jaar
- 1x per jaar gesprek met personeel van de stichting
- 1x per jaar functioneringsgesprek met directeur
- Beschikbaar voor (telefonisch) overleg met directeur (3-4 uur p/mnd)
- Functie is onbezoldigd, reiskostenvergoeding is beschikbaar

Ons aanbod

Sfeerschets organisatie
Bestuursleden en medewerkers hebben hart voor de zaak. Professionaliteit en het belang van mensen met lepra staan voorop in onze beslissingen. De onderlinge sfeer is open, professioneel en ontspannen. We zijn kritisch op ons werk, durven elkaar te bevragen en gaan discussie niet uit de weg. We kunnen ons werk alleen doen dankzij de steun van onze supporters. Met elke donatie proberen we de grootst mogelijke impact te maken voor mensen met lepra.

Informeren en solliciteren

Meer informatie is te vinden op de website: www.leprazending.nl

Contactpersonen:

- Emmy van der Grinten (vicevoorzitter) - 06-27404347

- Henno Couprie (directeur-bestuurder) - 06-45598575