Handreiking ‘Hoe te komen tot verantwoorde fondsenwerving’ gepubliceerd

Voor blijvende steun van donateurs, ook in de toekomst, is het van groot belang dat de fondsenwerving maatschappelijk verantwoord gebeurt. Voor een deel wordt dit gereguleerd door wet- en regelgeving waar goede doelen zich aan houden. Maar daarnaast moet een organisatie aan de eigen medewerkers en aan derden waarmee wordt gewerkt, een duidelijk kader bieden waarbinnen verantwoorde werving plaatsvindt.

Voor blijvende steun van donateurs, ook in de toekomst, is het van groot belang dat de fondsenwerving maatschappelijk verantwoord gebeurt. Voor een deel wordt dit gereguleerd door wet- en regelgeving waar goede doelen zich aan houden. Maar daarnaast moet een organisatie aan de eigen medewerkers en aan derden waarmee wordt gewerkt, een duidelijk kader bieden waarbinnen verantwoorde werving plaatsvindt. De handreiking ‘Hoe te komen tot verantwoorde fondsenwerving’ geeft een overzicht van de relevante wet- en regelgeving en biedt een organisatie handvatten om het eigen kader te bepalen.

NLFL en Goede Doelen Nederland hebben voor het samengaan van beide organisaties overleg gehad, afspraken gemaakt en een werkgroep ingesteld voor het opstellen van een Handreiking Fondsenwerving. Met de werkgroep is in gezamenlijkheid gewerkt aan de totstandkoming van een handreiking fondsenwerving. Ook de Commissie Marketing en Fondsenwerving en Werkgroep Schenken en Nalaten van Goede Doelen Nederland zijn betrokken geweest. Deze handreiking is gepresenteerd tijdens de bijeenkomst ‘Verantwoorde fondsenwerving met speciale aandacht voor de werving nalatenschappen’ op 15 oktober jl.

De handreiking ‘Hoe te komen tot verantwoorde fondsenwerving’ kun je hier downloaden.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving