Kom naar de conferentie van de WRR over Filantropie

Eind oktober 2018 publiceerde de WRR het rapport ‘Filantropie op de grens van overheid en markt’ over de samenwerking tussen overheid, markt en filantropie. De conclusie van de WRR is dat deze samenwerking loont, maar dat wel gewaakt moet worden voor rolvervaging. En kijkend naar de conclusies en aanbevelingen kunnen we concluderen dat de WRR de juiste snaren raakt en de belangrijke maatschappelijke rol en functies van de filantropie blootlegt.

Eind oktober 2018 publiceerde de WRR het rapport ‘Filantropie op de grens van overheid en markt’ over de samenwerking tussen overheid, markt en filantropie. De conclusie van de WRR is dat deze samenwerking loont, maar dat wel gewaakt moet worden voor rolvervaging. En kijkend naar de conclusies en aanbevelingen kunnen we concluderen dat de WRR de juiste snaren raakt en de belangrijke maatschappelijke rol en functies van de filantropie blootlegt. Een andere belangrijke conclusie van de WRR-verkenning is dat het bij de overheid ontbreekt aan een visie op filantropie en samenhangend beleid op dit punt.

Het WRR-rapport is niet op verzoek van de regering uitgevoerd en heeft daarom de status van een verkenning met een signalerende en agenderende functie. Het is bedoeld om bij te dragen aan het maatschappelijke en politieke debat over veranderende relaties tussen filantropie, overheid en bedrijfsleven.

De conclusies van de verkenning komen in sterke mate overeen met onze eigen visie op de rol van de filantropie in onze samenleving zoals verwoord in het Manifest Filantropie. Maar op een aantal punten roepen de aanbevelingen van de WRR ook discussie op. Daarom organiseert de WRR op 21 februari 2019 een conferentie in vervolg op haar verkenning.

Repliek en aanvulling vanuit de sector
Tijdens de conferentie zal Goede Doelen Nederland op onderdelen haar repliek geven op de verkenning. Met het beschikbaar komen van het WRR-rapport stopt de alertheid op de rolvervaging niet. Goede Doelen Nederland zal toelichten hoe het conceptwetsvoorstel transparantie een exponent is van het ontbreken van een visie en samenhangend beleid op filantropie bij de overheid.

Voor meer informatie en inschrijven voor WRR-conferentie klik hier

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving