Standpunt Goede Doelen Nederland over ‘Code Nalaten’

Onder auspiciën van NLFL is de eigen Richtlijn Werving Nalatenschappen herzien. De richtlijn heet nu ‘Code Nalaten’. De code dient als leidraad voor organisaties die fondsen via nalatenschappen verwerven.

Goede Doelen Nederland vindt het goed dat er een leidraad voor het werven van nalatenschappen voor goededoelenorganisaties beschikbaar is. Met de voorzitter van de Commissie Code Nalaten, Arjen van Ketel, is wel afgesproken dat we verder in gesprek gaan, ook met koepels van notarissen, over de inhoud van de code waar het met name betreft artikel 3.9 dat gaat over de vergoeding van testamentkosten.

De code bepaalt dat een organisatie de kosten van een testament mag vergoeden mits daar geen verplichting tot begunstiging tegenover staat, geen inzage in het testament wordt geëist en er geen sprake is van ongepaste beïnvloeding.

Goede Doelen Nederland kiest hier vooralsnog een andere lijn. Wij zijn van oordeel dat de hoofdregel is dat een individuele organisatie de kosten van een testament niet moet vergoeden. Het is van belang dat een erflater een testament volledig uit vrije wil maakt. Iedere schijn van beïnvloeding moet worden voorkomen.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving