Voortgang Wervingsrooster

De stuurgroep heeft Dedan Schmidt, oud-interim directeur van het CBF, gevraagd om nog bestaande knelpunten te inventariseren en oplossingen voor te stellen. Gedragscode en audits Op dit moment wordt hard gewerkt aan de nieuwe gedragscode die deelname van wervingsbureaus die zzp’ers inzetten mogelijk maakt. Voor een goede borging van de naleving van de nieuwe gedragscode is afgesproken dat er een auditsysteem moet komen.

De stuurgroep heeft Dedan Schmidt, oud-interim directeur van het CBF, gevraagd om nog bestaande knelpunten te inventariseren en oplossingen voor te stellen.

Gedragscode en audits
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de nieuwe gedragscode die deelname van wervingsbureaus die zzp’ers inzetten mogelijk maakt. Voor een goede borging van de naleving van de nieuwe gedragscode is afgesproken dat er een auditsysteem moet komen. Ieder bureau dat wil deelnemen aan het Wervingsrooster moet vooraf geaudit worden (zoals dat ook vooraf gebeurt bij het Collecterooster en bij de Erkenning). Er zijn in november proefaudits uitgevoerd om te bepalen of de aangepaste code duidelijk en toetsbaar is en wat vooraf wel en niet kan worden geaudit. Aan de hand van de uitslag van de proefaudits wordt de gedragscode verder verfijnd en uitgewerkt.

Financiering en governance
De diverse partijen in de stuurgroep zijn ook in gesprek met elkaar over de financiering van het Wervingsrooster en is er een akkoord bereikt over de voorlopige begroting voor 2020.

Rol VFN
De VFN maakt inmiddels als volwaardige partij deel uit van de stuurgroep. Zij praten en beslissen mee over de inrichting van de tool en de samenwerking. De toekomstige governance is nog onderwerp van gesprek.

Werkgroep Wervingsrooster
Recent is de Werkgroep Wervingsrooster tweemaal bij elkaar gekomen. Will van Heugten (Leger des Heils) heeft de voorzittersrol van Noud van Rooij overgenomen. De volgende werkgroep vergadering staat gepland in januari.
De mogelijkheid bestaat dat er in het eerste kwartaal van 2020 een extra ledenvergadering plaats zal vinden. Zodra hier meer bekend over is, hoor je dat.

Laatste ledenberichten

Tweedekamer
Consumentenagenda van de minister van EZK
Communities 2
Maak gebruik van onze communities
Kantoor
Op zoek naar nieuwe huurruimte?