Wijziging statuten en huishoudelijk reglement

Tijdens de ledenvergadering op 18 juni stemde de ledenvergadering in met de voorgestelde statutenwijziging en de wijziging van het huishoudelijk reglement. Omdat toen niet werd voldaan aan het quorumvereiste vond op 10 juli een extra ledenvergadering plaats en werden zowel de statuten als het huishoudelijk reglement definitief goedgekeurd.

Tijdens de ledenvergadering op 18 juni stemde de ledenvergadering in met de voorgestelde statutenwijziging en de wijziging van het huishoudelijk reglement. Omdat toen niet werd voldaan aan het quorumvereiste vond op 10 juli een extra ledenvergadering plaats en werden zowel de statuten als het huishoudelijk reglement definitief goedgekeurd.

Statutenwijziging
De statutenwijziging is voorgesteld om tijdelijk twee bestuursleden met een NLFL achtergrond (Marc Petit en Albert Goutbeek) tot het bestuur van Goede Doelen Nederland toe te kunnen laten treden. De gelegenheid is tevens aangegrepen om de statuten op een aantal punten te ‘moderniseren’. De akte tot statutenwijziging zal op 31 juli door Van Doorne notarissen worden gepasseerd.

Wijziging huishoudelijk regelement
Het huishoudelijk reglement is op drie punten aangepast:

  • In het reglement is nu de verplichte toepassing van de Code Telemarketing opgenomen.
  • Het aspirant-lidmaatschap staat niet meer open voor een organisatie die al eerder lid is geweest.
  • Goede Doelen Nederland zal namens haar leden een reactie inbrengen in de brede consultatie die in een voorkomend geval door de Commissie Normstelling wordt geïnitieerd, waarbij wordt vermeld hoe de stemverhouding ligt met de bijbehorende argumenten die gewisseld zijn. Ook aspirant-leden, ook al hebben zij geen stemrecht, mogen hun opinie geven en ook die zal door Goede Doelen Nederland ter kennis van de Commissie Normstelling worden gebracht.

Voor het aangepaste reglement klik hier.

Laatste ledenberichten

Factsheet inkoop 2023 740x320
Jaaroverzicht: inkoopafspraken 2023
Inkoop
Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland