Aankondiging wetsvoorstel door Europese Commissie

De afgelopen jaren is de goededoelensector geconfronteerd met een stapeling van overheidsmaatregelen die negatieve impact hebben op het werk van goede doelen. Vooral de doorwerking van Europese maatregelen beperken in toenemende mate de ruimte voor onze sector. Daarom is in februari van dit jaar een Resolutie aangenomen door het Europees Parlement die erop gericht is het maatschappelijk middenveld te versterken. De Europese Commissie heeft in vervolg hierop een voorstel voor een wetgevingsinitiatief aangekondigd.

Generieke maatregelen
De Europese generieke maatregelen die in toenemende mate de ruimte voor onze sector beperken hebben onder andere betrekking op:

  • het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering;
  • aanscherping van de telemarketingwetgeving en privacybescherming.

Erkenning belang van ruimte voor maatschappelijk middenveld
Het Europees Parlement heeft onderkend dat het maatschappelijk middenveld geconfronteerd wordt met steeds meer belemmeringen. Dit staat op gespannen voet met de grondrechten en vrijheden van non-profit organisaties. Daarom is in februari van dit jaar een Resolutie aangenomen door het Europees Parlement met aanbevelingen ter versterking van de positie van het maatschappelijk middenveld. Inclusief een voorstel voor een Europese vereniging en minimumnormen voor non-profit organisaties in Europa. De Europese Commissie heeft in vervolg hierop een voorstel voor een wetgevingsinitiatief aangekondigd en gevraagd om input vanuit de samenleving. Samen met onze Europese Koepelorganisatie European Fundraising Association heeft Goede Doelen Nederland inbreng geleverd.

Wetsvoorstel biedt kansen
Wij zijn van mening dat dit voorstel een belangrijke kans biedt voor non-profitorganisaties in Nederland en Europa om hun juridische positie te versterken en de maatschappelijke, niet-commerciële belangen zwaarder te laten wegen bij generieke (Europese) wetgeving. Wij zijn positief over de komst van normen die zorgen voor een gunstig klimaat voor non-profitorganisaties. De normen zorgen voor een juiste toepassing van de grondrechten en vrijheden voor non-profits zoals vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting en informatie en het vrije verkeer van kapitaal.

Een Statuut voor een Europese vereniging, mits deze rechtsvorm wordt aangevuld met stichtingen, kan het (samen)werken in Europa van non-profitorganisaties vergemakkelijken.

Wij onderstrepen het belang dat de erkenning van het specifieke en autonome karakter van non-profitorganisaties als uitgangspunt moet worden genomen. Ook moet het Europese wetsvoorstel flexibel genoeg zijn om goed functionerende bestaande nationale wet- en regelgeving in stand te houden.

In haar werkprogramma 2023 genaamd ‘Een standvastige en eendrachtige Unie’ heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat zij in het tweede kwartaal van volgend jaar komt met een wetsvoorstel voor Europese grensoverschrijdende verenigingen. Wij laten gedurende dit wetgevingsproces onze stem horen in Brussel.

Laatste nieuws

Euros geld briefjes 740x320
Onderscheid in risiconiveau stichtingen in derde National Risk Assessment
Tweedekamer
De evaluatie van de giftenaftrek afgerond
Stichting reclame code
Nieuwe Consumenten Adviesraad bij Stichting Reclame Code