Afschaffing giftenaftrek kleine giften in vennootschapsbelasting gaat niet door

Tweede kamer

Op 26 oktober vond de stemming over het Belastingplan 2024 plaats in de Tweede Kamer.

Het amendement van Grinwis c.s. (ingediend door SGP, CU, CDA en D’66) werd aangenomen. Dit amendement riep op om de afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000 niet door te laten gaan. Goede Doelen Nederland is blij met deze uitkomst.

De afschaffing raakt met name ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het behoud van de giftenaftrek voor deze kleinere giften is van groot belang voor het werk van goede doelen. Wij hebben bij de politiek benadrukt dat de voorgestelde afschaffing het eigen overheidsbeleid doorkruist waarbij het stimuleren van geven immers één van de Rijks brede speerpunten is.

Het voorstel van de staatssecretaris om schenkingen uit Box 2 rechtstreeks mogelijk te maken is een belangrijke stap in de goede richting, maar dit mag niet ten koste gaan van de aftrekbaarheid van giften onder de € 100.000 door ondernemers. Goede Doelen Nederland blijft het maatschappelijk belang van de periodieke giften door ondernemers en particulieren, klein en groot, onder de aandacht brengen bij overheid en politiek.

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd