Alternatieve en nieuwe activiteiten houden werk van goede doelen op peil

De inkomsten en doelbesteding van goede doelen laten in 2020 ondanks de coronacrisis gemiddeld genomen een stabiel beeld zien. Dat blijkt uit onderzoek onder 26 grote goede doelen* vooruitlopend op het jaarlijkse sectoronderzoek van Goede Doelen Nederland naar de ontwikkelingen in de inkomsten en bestedingen bij haar leden.

De coronapandemie heeft nog steeds grote impact op onze samenleving. Ook voor het werk van goede doelen in 2020 heeft de pandemie gevolgen gehad. Er is een flink beroep gedaan op de flexibiliteit, creativiteit en vindingrijkheid van goede doelen. Zowel wat betreft de doelbesteding als het op peil houden van de inkomsten om de maatschappelijke doelen te realiseren. Ondanks de uitdagingen die de coronacrisis met zich mee heeft gebracht, is het gezamenlijke resultaat van deze 26 grote goede doelen stabiel te noemen. Uiteraard zijn er onderlinge verschillen. Onderlinge verschillen bleken ook uit het onderzoek van het CBF in samenwerking met de Radboud Universiteit. Met name bij kleine organisaties (tot 100.000 euro aan totale inkomsten per jaar) was sprake van een gemiddeld inkomstenverlies van 13,4% in 2020 t.o.v. 2019**.

Doelbesteding van goede doelen blijft stabiel door vindingrijkheid
In 2020 hebben de 26 goede doelen samen, ten opzichte van 2019, nagenoeg hetzelfde besteed aan hun maatschappelijke doelen (een toename van 0,7%), ondanks het feit dat door de coronacrisis veel geplande doelbestedingsactiviteiten niet konden plaatsvinden. Goede doelen zijn er in geslaagd alternatieven en/of nieuwe activiteiten te ontwikkelen. De verdeling van de doelbesteding naar de verschillende activiteiten is gelijk gebleven.

Verreweg het grootste deel van de inkomsten wordt uitgegeven aan directe dienst- en hulpverlening. Het betreft 73% van de totale doelbesteding. Met een minimale daling van 0,5% hebben de in het onderzoek betrokken goede doelen de directe dienst- en hulpverlening op peil kunnen houden. De omvang van de doelbesteding (totaal €1,14 miljard), in verhouding tot de totale bestedingen, ligt op 88,5%. In 2019 was dit 88,8%.

Donateurs blijven goede doelen trouw, ook in coronatijd
Door de coronacrisis hebben veel goede doelen, vooral in het voorjaar van 2020, hun fondsenwervende activiteiten anders moeten vormgeven. Grote acties, evenementen, huis-aan-huis-werving en -collecte waren niet mogelijk. Zo daalden de inkomsten uit collecte, ondanks diverse online initiatieven, met 43,6% (ca €5,5 miljoen). Daarbij speelde ook een rol dat vanwege corona minder collectanten beschikbaar waren. Alhoewel de inkomsten uit acties, collecte en evenementen terugliepen, stegen de totale inkomsten van de 26 onderzochte goede doelen ten opzichte van 2019 met 12,4% (€151 miljoen). Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt door een toename van de inkomsten uit giften en donaties met 12% (€27,3 miljoen). Dit betekent dat donateurs goede doelen zijn blijven steunen.

Daarnaast hebben goede doelen een hogere bijdrage van de loterijen ontvangen. Er is sprake van een toename van 17,5% (€23,9 miljoen). Ook de inkomsten uit nalatenschappen stegen met 35,6% (€39,7 miljoen). Dit komt mede door 2 aanzienlijke bedragen uit ontvangen nalatenschappen en mogelijk de oversterfte ten gevolge van corona. Bij 73% van de onderzochte goede doelen was er sprake van een stijging of min of meer gelijke inkomsten uit nalatenschappen. Daarnaast zijn de inkomsten uit subsidies gestegen met 8,8% (€ 28,6 miljoen). Deze stijging is met name toe te schrijven aan de extra subsidies die het Rode Kruis ontving voor coronahulpverlening nationaal en internationaal. Laten we deze subsidies buiten beschouwing, dan is het gezamenlijke bedrag aan subsidies min of meer gelijk gebleven (afname van 0,4%).

Het onderzoek betreft de volgende organisaties: Artsen zonder Grenzen, Rode Kruis, Natuurmonumenten, WNF, Prins Bernhard Cultuurfonds, Plan International Nederland, Hartstichting, CARE Nederland, War Child, Dierenbescherming, Solidaridad, World Vision, Kerk in Actie, Simavi, Humanitas, Amnesty International, Greenpeace Nederland, Alzheimer Nederland, Woord en Daad, Stichting Vluchteling, Oranje Fonds, Wilde Ganzen, Amref Flying Doctors, Terre des Hommes Nederland, Nierstichting, Vogelbescherming Nederland.

Klik hier voor de resultaten van het onderzoek.

*Het betreft cijfers (totalen in overzicht) van 26 goede doelen met inkomsten van meer dan € 20 miljoen per jaar. Van deze goede doelen was bij aanvang van dit onderzoek het jaarverslag beschikbaar en waren de kengetallen ingevoerd in de database van het CBF. Goede Doelen Nederland maakt voor het jaarlijkse sectoronderzoek gebruik van deze data.

**Het onderzoek naar de impact van Covid-19 in 2020 van de Radboud Universiteit en het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, april 2021.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland