Consultatie sector over aanpassingen normen Erkenning

De Commissie Normstelling Erkenningsregeling legt de sector, via een brede consultatie, een aantal aanpassing in de normen van de Erkenningsregeling voor. Reageren kan tot 17 juli aanstaande.

De belangrijkste aanpassingen, namelijk die met betrekking tot de beloningsregeling, de Richtlijn Financieel Beheer en de liquiditeitsprognose zijn voorgesteld door Goede Doelen Nederland en/of al besproken tijdens de ledenvergadering op 20 juni 2019:

  • De Adviescommissie Beloningsregeling Directeuren heeft destijds, op aangeven van Goede Doelen Nederland, aan Human Capital Group (HUCAG) de vraag voorgelegd of de beloningsregeling voldoende rekening houdt met vermogensbeheer. Het advies van HUCAG was om de beloningsregeling op meerdere punten aan te passen (omvang van de organisatie en complexiteit van de organisatie). Dit advies is door de Adviescommissie beloningsregeling en de Commissie Normstelling overgenomen.
  • De leden hebben, op voorstel van Goede Doelen Nederland ingestemd met het omzetten van de Richtlijn Financieel Beheer in een handreiking. Naleving van de richtlijn was daarmee niet langer voor alle leden van Goede Doelen Nederland verplicht anders dan via de Erkenningsregeling (categorie C en D). Aan de Commissie Normstelling is vervolgens voorgesteld de richtlijn uit de Erkenningsregeling te halen en in verband daarmee twee wijzigingen in de Erkenningsregeling aan te brengen voor de categorie C en D. Voorgesteld werd om het maken van een liquiditeitsprognose in de Erkenningsregeling op te nemen en dat een organisatie bij al haar activiteiten rekening dient te houden met de maatschappelijke gevolgen daarvan, zowel op sociaal, ecologisch en economisch gebied en inzicht dient te geven in de wijze waarop zij dit doet.

‘In juli weegt de Commissie Normstelling alle ingekomen reacties zorgvuldig, en neemt vervolgens een besluit over wat wel en wat niet wordt doorgevoerd. De aangepaste normen zullen op 1 september worden gepubliceerd, en gelden voor de erkende organisaties per 1 december 2020’, aldus Hans Gortemaker voorzitter van de Commissie.

Reageren kan via de website van de Commissie Normstelling of door een mail te sturen aan secretaris@commissienormstelling.nl.

Het vaststellen van de normen van de Erkenningsregeling voor goede doelen gebeurt door een onafhankelijke Commissie Normstelling. De commissie is samengesteld uit voorzitter Hans Gortemaker, en leden Hans de Cocq van Delwijnen, Bregje Krijnen, Helen Overes en Perry Perfors. Bij de samenstelling van deze commissie is recht gedaan aan de vertegenwoordiging van alle relevante belangen en expertise. Er zijn momenteel twee vacatures. Toezichthouder CBF bekleedt een advieszetel in de Commissie Normstelling om de afstemming tussen normstelling en toezicht te garanderen; dit is een extra zetel zonder stemrecht.

Laatste nieuws

Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland
Henri mandemaker
De waarde van goede doelen: inspireer en informeer