Een zorgvuldige evaluatie van de WAMCA is van groot maatschappelijk belang

Belangenbehartiging brief naar Weerwind

Tijdens het tweeminutendebat op 7 februari jl. heeft SGP-Kamerlid Van Dijk een motie ingediend die stelt dat de motie van het SGP-kamerlid Stoffer tot op heden niet is uitgevoerd. Hij verzoekt de regering deze motie alsnog uit te voeren en de Kamer binnen zes weken te informeren over de verkenning.

Vorig jaar is de motie Stoffer c.s. aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht te verkennen of nadere vereisten gesteld moeten worden aan belangenorganisaties met het oog op de representativiteit. Als reactie op de motie heeft Minister Weerwind van Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat representativiteit op dit moment goed geregeld is in de WAMCA (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie) en dat hij geen reden ziet voor nader onderzoek. Wel zal dit onderwerp worden meegenomen in de reguliere evaluatie van de wet.

Op 16 januari jl. heeft minister Weerwind schriftelijk gereageerd op verschillende Kamervragen naar aanleiding van zijn reactie op de motie Stoffer vorig jaar. Hij gaat uitgebreid in op de huidige jurisprudentie en benadrukt nogmaals dat een onderzoek naar de eisen op het gebied van representativiteit onderdeel moet zijn van de bredere evaluatie in 2025. Zodat dit onderwerp zorgvuldig en in samenhang kan worden beoordeeld.

Samen met een brede groep maatschappelijke organisaties hebben wij verschillende Kamerleden benaderd en op 22 februari in een brief aan minister Weerwind aangegeven dat het beperken van de toegang tot de rechter voor maatschappelijke organisaties - met volstrekt legitieme ideële doelen en werkwijzen – op gespannen voet staat met de beginselen van de democratische rechtsstaat. Wij onderschrijven de lijn van de minister dat een onderzoek naar de eisen op het gebied van representativiteit onderdeel moet uitmaken van de bredere evaluatie van de WAMCA in 2025. Tevens hebben wij een lijst met publicaties van gezaghebbende instituten bijgevoegd ter ondersteuning van onze argumenten.

Wij benadrukken nogmaals het grote maatschappelijke belang van een zorgvuldig evaluatie gelet op de fundamentele belangen die op het spel staan voor maatschappelijke organisaties. Ook hebben wij bij de minister aangegeven dat wij graag betrokken worden bij deze evaluatie van de WAMCA in 2025. Een aantal maatschappelijke organisaties neemt al deel aan de jaarlijkse monitoringsbijeenkomsten, maar wij zouden graag de ervaringen en expertise inbrengen van het brede maatschappelijk middenveld, inclusief koepelorganisaties en vakbonden.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland