Eerste evaluatie Erkenningsregeling positief

Begin 2019 heeft de Raad voor de Erkenningsregeling een tussentijdse evaluatie uitgevoerd rondom de Erkenningsregeling.

Een beperkt aantal externe stakeholders en erkende goede doelen heeft op verzoek een vragenlijst ingevuld. Met deze evaluatie wil de Raad zicht krijgen op de behaalde doelen en de aandachtspunten voor de komende jaren. Uit de evaluatie bleek dat er heel veel is bereikt, maar dat het nog te vroeg is vast te stellen of het publieksvertrouwen door de Erkenningsregeling is toegenomen. In 2021 zal een externe evaluatie van het stelsel plaatsvinden.

Mijlpalen
Een half jaar na de invoering van de Erkenningsregeling waren 350 goede doelen erkend. In september 2017 waren 500 goede doelen erkend en eind 2018 stond de teller op 567. Het aantal Erkenningen groeit gestaag. Eind 2016 heeft toenmalig staatssecretaris Dijkhoff van V&J toegezegd de Erkenning te stimuleren met vier maatregelen.
Drie van deze maatregelen zijn inmiddels geëffectueerd. Zo zijn er afspraken gemaakt over de afstemming met de ANBI-regeling, vragen goededoelenloterijen om de Erkenning bij aanvragen voor een bijdrage en kwam er financiële steun voor de Campagne ‘Geef Gerust’ om de Erkenning breder bekend te maken bij het publiek. In 2017 ging de onafhankelijke Commissie Normstelling van start en in mei 2018 werd het CBF met het nieuwe Erkenningsstelsel geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Eind 2018 werd het Erkenningspaspoort doorgevoerd en een nieuw hoofdstuk over integriteit aan de normen toegevoegd.

Positieve evaluatie
Het Erkenningsstelsel is door de bevraagde stakeholders en organisaties positief geëvalueerd. Het is nu nog te vroeg om vast te stellen of het publieksvertrouwen door de Erkenningsregeling is toegenomen. Bij het grote publiek moet de bekendheid van de Erkenning nog groeien. Dit wordt in 2021 nader onder de loep genomen. Ook blijkt uit de evaluatie dat er de afgelopen tijd veel is gewijzigd in de normen en dat enige rust wat betreft aanpassingen gewenst is. Daarom is besloten in 2019 geen wijzigingen in de normen door te voeren.

Een ander aandachtspunt dat naar voren kwam is de indeling in categorieën die soms niet helemaal goed past. Een organisatie is al snel 'groot' op basis van de baten, maar moet er niet een nadere onderverdeling in categorie D worden gemaakt?

Overige aandachtspunten en besluiten

  • De Raad voor de Erkenningsregeling heeft op basis van bovenstaande en overige punten uit de evaluatie de volgende besluiten genomen:
  • Het meten van het publieksvertrouwen zal zo mogelijk uitgezet worden in overleg met Geven in Nederland en het Donateurspanel.
  • De eerste stappen worden gezet met het Moresprudentieplatform.
  • Onderzocht wordt of en op welke manier nieuwe vormen van filantropie een plek in het stelsel zouden kunnen krijgen.
  • De Commissie Normstelling is onvoldoende bekend, daarom wordt er een communicatieplan voor de Commissie Normstelling opgesteld.

De Erkenningsregeling voor goede doelen startte januari 2016 en kwam in de plaats van een aantal keurmerken dat tot op dat moment in de sector bestond. Belangrijkste doelen zijn het bevorderen van het publieksvertrouwen en het vergroten van de kwaliteit en doelrealisatie bij goede doelen. Bij de start is een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Zo zijn normstelling en toezicht gescheiden, is de Erkenning ook geschikt voor kleinere organisaties en is doelrealisatie/impact is een belangrijk nieuw onderdeel in de normen.

In de Raad voor de Erkenningsregeling werken Toezichthouder CBF, Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en de Commissie Normstelling samen.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'