Feiten & cijfers over goede doelen 2018 zijn beschikbaar

Goede doelen zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zij doen hiervoor een beroep op de steun van het publiek. Het is daarom belangrijk dat ze het publiek laten weten wat ze doen, en hoe. Donateurs moeten erop kunnen vertrouwen dat hun steun goed terechtkomt. Goede Doelen Nederland doet daarom elk jaar onderzoek onder haar leden naar de ontwikkelingen in de bestedingen, de inkomsten en de steun van de samenleving.

DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN VAN HET SECTORONDERZOEK
Het jaarlijks onderzoek schets een algemeen beeld van de ontwikkelingen in de sector en van de ontwikkelingen per aandachtsgebied en omvang*. In 2018 hebben de aan het onderzoek deelnemende goede doelen € 2,8 miljard besteed aan hun doelstelling, dat is bijna € 27 miljoen meer dan in 2017. De totale inkomsten zijn met 2% gestegen en bedroegen in 2018 € 3,1 miljard. Het aantal leden en donateurs in 2018 is met 1% licht gedaald. Dit jaar hebben 158 van de 178 leden van Goede Doelen Nederland deelgenomen aan het onderzoek. Het best vertegenwoordigd in het onderzoek zijn organisaties die actief zijn in de Internationale hulp & mensenrechten en Welzijn.

Bestedingen
In totaal hebben de aan het onderzoek deelnemende goede doelen in 2018 € 2,8 miljard besteed aan hun doel, dat is bijna € 27 miljoen meer dan in 2017. Bestedingen aan het maatschappelijke doel (doelbesteding) namen bij alle aandachtsgebieden toe behalve bij organisaties in de aandachtsgebieden Internationale hulp & mensenrechten en Natuur & milieu. De omvang van de doelbesteding in verhouding tot de totale inkomsten ligt net als in 2017 op 90%.

De doelbesteding wordt onderverdeeld in activiteiten waarvan (directe) dienst- en hulpverlening, aankoop en beheer, voorlichting, onderzoek en lobby de belangrijkste zijn. Bijna driekwart van de bestedingen wordt aan dienst- en hulpverlening uitgegeven, veruit de belangrijkste activiteit bij de meeste aandachtsgebieden. Organisaties in de categorie Gezondheid besteedden meer dan de helft van het budget aan onderzoek. Voor organisaties in categorie Natuur & milieu is aankoop & beheer de belangrijkste activiteit.

Inkomsten
De totale inkomsten bedroegen in 2018 € 3,1 miljard en zijn ten opzichte van 2017 gestegen met 2% ofwel een bedrag van € 62 miljoen. De toename trad op bij alle omvangcategorieën, groot, middel en klein. Bij kleine organisaties zijn de inkomsten met 11% het meest gestegen. Dit kwam vooral door een stijging van inkomsten van particulieren, met name de inkomsten uit nalatenschappen en giften & donaties. Meer dan de helft van de totale inkomsten van kleine organisaties kwam van particulieren.

De inkomsten van grote internationale hulporganisaties zijn met -2%, een bedrag van € 35 miljoen, het meest gedaald. Dit heeft vooral te maken met de grootscheepse hulpactie ‘Nederland helpt Sint-Maarten’ in 2017 waarbij een aantal hulporganisaties extra inkomsten ontvingen. Dit heeft direct effect op de inkomsten van een aantal aan het onderzoek deelnemende organisaties in 2018.

De inkomsten van goede doelen worden ingedeeld naar herkomst zoals de inkomsten van particulieren, bedrijven en uit loterijen en subsidies. De inkomsten afkomstig van particulieren zijn onderverdeeld in inkomsten uit collecten, nalatenschappen, contributies en giften & donaties. In totaal zijn deze inkomsten gestegen met 1%. Giften & donaties maakt meer dan de helft van de inkomsten afkomstig van particulieren uit en is hiermee de belangrijkste inkomstenbron. De inkomsten uit nalatenschappen zijn na giften & donaties de belangrijkste inkomsten afkomstig van particulieren en zijn in 2018 gestegen met 5%.

Maatschappelijke steun
Het aantal leden en donateurs in 2018 is ten opzichte van 2017 met 1% licht gedaald. Maar tussen organisaties zijn grote verschillen. Zo is in de categorie Kunst & cultuur de grootste stijging in aantal leden en donateurs te zien. De internationale hulporganisaties hebben de meeste leden en donateurs. Vrijwilligers zijn vooral actief bij organisaties in de categorie Welzijn, maar liefst 82% van het totaal. Net als in 2017 hebben de organisaties in de categorie Gezondheid het grootste aantal collectanten.

De resultaten van het onderzoek (cijfers over 2018) staan vanaf vandaag online op goededoelennederland.nl en goededoelen.nl.

Klik hier voor het onderzoek.

*De uitkomsten van het onderzoek ‘Feiten en cijfers’ moeten wel met enige voorzichtigheid beschouwd worden. Totalen ook van een aandachtsgebied of omvangcategorie, kunnen namelijk in hoge mate beïnvloed worden, negatief of positief, door een klein aantal organisaties. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen organisaties onderling. Kortom: deze ‘Feiten & cijfers’ schetsen een algemeen beeld, maar het beeld kan voor een individuele organisatie anders zijn.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'