Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen

Documenten

Reactie van Goede Doelen Nederland op het Hoofdlijnenakkoord "Hoop, lef en trots".

Vandaag presenteerden de partijen PVV, VVD, BBB en NSC hun hoofdlijnenakkoord “Hoop, lef en trots”. Wij hebben het akkoord gelezen en maken ons, samen met onze leden, grote zorgen over de ingrijpende gevolgen voor veel terreinen waar onze leden op actief zijn zoals klimaat en natuur, internationale samenwerking en cultuur.

Het hoofdlijnenakkoord noemt bovendien diverse onderwerpen die de randvoorwaarden raken waarbinnen goede doelen hun werk doen. Hieronder worden enkele onderwerpen uitgelicht.

Representativiteit
Er zal worden onderzocht of er nadere vereisten kunnen worden gesteld aan de representativiteit van belangenorganisaties met een ideëel doel.

Wij vinden dat toegang tot de rechter belangrijk is voor individuele burgers, en in het verlengde hiervan georganiseerde burgers, zodat de rechter kan toetsen of de overheid en overige partijen zich aan het recht houden.

Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO)
De behandeling van de WTMO wordt voortgezet. Er wordt gewerkt aan een zogenoemd ‘slim verbod’ op ongewenste buitenlandse financiering van Nederlandse verenigingen, kerkgenootschappen of informele organisaties.

Wij vinden het van belang dat er sprake is van een juiste balans tussen enerzijds de bescherming van de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag tegen dreigende ondermijning en anderzijds de bescherming van de grondrechten en vrijheden van maatschappelijke organisaties. Immers een pluriform en kritisch maatschappelijk middenveld is een van de fundamenten van een democratische samenleving.

Giftenaftrek
Aangekondigd is dat zal worden bezuinigd op de giftenaftrek.

Ook dit voorstel zal negatieve gevolgen hebben voor de inkomsten en daarmee het werk van goede doelen. De huidige regeling bevordert de betrokkenheid van Nederlanders bij goede doelen. Kortgeleden is een tweede Commissie Rinnooy Kan ingesteld die Goede Doelen Nederland en CIO adviseert over de versterking van de giftenaftrek, mede naar aanleiding van het SEO-rapport.

Oproep aan PVV, VVD, BBB en NSC
Wij roepen de betrokken partijen op om de ruimte voor goede doelen niet (verder) te beperken. De aangekondigde maatregelen zetten de waardevolle bijdrage van goede doelen aan de samenleving onder druk. Wij benadrukken het belang van het beschermen van hun rechten en vrijheden, zoals de vrijheid van vereniging, de vrijheid van meningsuiting en informatie en het vrije verkeer van kapitaal.

We gaan in de komende periode graag met betrokkenen in gesprek over de nadere uitwerking van dit hoofdlijnenakkoord in een regeerakkoord. Wij onderschrijven uiteraard het belang dat in dit hoofdlijnenakkoord wordt gehecht aan de democratische rechtsstaat en de grondrechten.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland
Henri mandemaker
De waarde van goede doelen: inspireer en informeer