Meer ruimte nodig voor filantropie

De sector filantropie is onmisbaar voor de samenleving en moet meer ruimte krijgen van het nieuwe kabinet. Aldus het manifest 'Filantropie is onmisbaar in onze samenleving' dat 12 april is gepresenteerd door een brede coalitie van veertien koepelorganisaties van onder andere goede doelen, vermogensfondsen, vrijwilligersorganisaties, musea, (sport)verenigingen, podiumkunsten, kerken en wetenschappers.

Tijdens een symposium waar vrijwel alle Tweede Kamerfracties vertegenwoordigd waren, overhandigde Johnny de Mol het Manifest aan de Kamerleden. Door zijn ambassadeurschap voor goede doelen en zijn werk voor kwetsbare jongeren en kinderen staat Johnny de Mol symbool voor de passie en de inhoud van het werk van de hele sector.

In het manifest pleiten de koepelorganisaties voor meer erkenning en voor concrete maatregelen, zoals handhaving van de giftenaftrek en meer mogelijkheden voor mensen om vrijwilligerswerk te doen, ook met een uitkering of verblijfsstatus.

Impact, maatschappelijke binding en actief burgerschap
Het manifest benadrukt hoe miljoenen burgers zich dagelijks inzetten voor maatschappelijke doelen. Als vrijwilliger, als gever, als lid van een vereniging of kerk. Via een goed doel of een vermogensfonds of door mee te spelen in een goededoelenloterij. De impact daarvan is groot. Ons land en grote delen van de wereld zouden er heel anders uitzien zonder de inzet en steun van deze burgers en organisaties. Wij zijn een energieke sector die oplossingen vindt voor maatschappelijke vraagstukken die de overheid laat liggen en die bovendien zorgt voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.

Oproep aan parlement en kabinet
Met dit manifest roepen de veertien koepelorganisaties Tweede Kamerleden en het komende kabinet op om de inzet van deze miljoenen burgers te erkennen als belangrijk fundament voor onze samenleving en doen hiervoor vijf aanbevelingen.

Dit breed gedragen manifest is een oproep aan informateur en onderhandelaars om een heldere visie op filantropie op te nemen in het regeerakkoord. De overheid heeft daar zelf een groot belang bij. Wij vragen geen miljardeninvesteringen, maar erkenning, uitgedrukt in overheidsbeleid dat ruimte biedt, barrières wegneemt en nieuwe barrières voorkomt. Laat bijvoorbeeld de giftenaftrek in tact’, zegt Jan van Berkel voorzitter Goede Doelen Nederland.

De aanbevelingen

  1. Behandel de sector filantropie als belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap. Erken de onmisbare bijdragen van de sector aan de actuele maatschappelijke opgaven en uitdagingen en maak in wet- en regelgeving ruimte voor dit burgerschap.
  2. Gebruik de kennis en innovatieve kracht van de sector filantropie bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Heb oog voor het oplossend vermogen en betrek de sector als volwaardige partner bij de vorming van beleid.
  3. Erken de grote waarde die de inzet van vrijwilligers heeft voor goede doelen en voor de samenleving. Zorg ervoor dat iedereen vrijwilligerswerk mag doen, ook mensen met een uitkering en vluchtelingen. Stimuleer vrijwilligerswerk en investeer hierbij extra in jongeren.
  4. Stimuleer de vrijwillige inzet voor de samenleving van burgers, bedrijven, goede doelen, vermogensfondsen en kerken door een ondersteunend fiscaal beleid waarbij de giftenaftrek gehandhaafd blijft.
  5. Maak het maatschappelijk belang van loterijen tot een aparte, vierde pijler in het kansspelbeleid (naast bescherming consumenten, voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van fraude en criminaliteit). Veranker zo de fondsenwervende rol van loterijen voor goede doelen.

Ondertekenaars manifest
Goede Doelen Nederland (Brancheorganisatie van erkende goede doelen), FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland), CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), Nederland Filantropieland (Branchevereniging, platform en kennisnetwerk voor filantropie), SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), Partos (branchevereniging ontwikkelingssamenwerking), Goede Doelen Platform (belangenbehartiger van beneficianten van de goede doelen loterijen), Partin (Brancheorganistie voor particulier initiatief), Theo Schuyt (Hoogleraar Filantropische studies VU Amsterdam), Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) Erasmus, Federatie Cultuur (Federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur), NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) en Kunsten’92 (Landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed)

Initiatiefnemer
Het manifest en het symposium is een initiatief van Goede Doelen Nederland in samenwerking met Nederland Filantropieland, FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) en CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken).

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland