Nederland Filantropieland sluit zich aan bij Goede Doelen Nederland

Eén krachtige brancheorganisatie voor goede doelen: dat is de gezamenlijke ambitie van Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een gezamenlijk plan om de activiteiten van Nederland Filantropieland (NLFL) geleidelijk onder te brengen bij Goede Doelen Nederland. De bedrijfsvoering van NLFL wordt in de eerste helft van 2020 samengevoegd met die van Goede Doelen Nederland. De vereniging NLFL blijft voorlopig bestaan. Activiteiten zoals webinars en fondsenwervingcafés kunnen zo gecontinueerd en doorontwikkeld worden.

Geleidelijk
Beide organisaties hebben een fundament van elk 25 jaar ervaring, samen zijn zo’n 300 goede doelen verenigd, circa 500 professionals op persoonlijke titel aangesloten en er zijn enige tientallen dienstverleners maatschappelijk partner. Om leden en hun verwachtingen te betrekken bij het proces, vraagt het samenvoegen van beide statutaire verenigingen enige tijd. Uitgangspunt is dat alle leden zich thuis en welkom voelen in de nieuwe situatie. Tot die tijd blijft de vereniging NLFL bestaan en wordt voorzien in een passende bestuurlijke structuur.

Sterke brancheorganisatie
Door alle activiteiten in één huis onder te brengen ontstaat er één sterke brancheorganisatie die de belangen van goede doelen behartigt, werkt aan een gezond geefklimaat en het publieksvertrouwen versterkt. Een brancheorganisatie die, ook met de partners in de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, waakt over alle terreinen waar overheid en goede doelen elkaar raken. Die gevraagd en ongevraagd het voortouw neemt in de sector. Waar individuele professionals vakkennis opdoen en netwerken om adequaat en met passie te kunnen werken.

Uitwerking en updates
Er moet nog veel worden uitgewerkt. Beide organisaties hebben er alle vertrouwen in dat dit in gezamenlijkheid volbracht kan worden. We zullen onze achterbannen en belanghebbenden hierbij betrekken en regelmatig informeren over de ontwikkelingen. De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt, waarin:

  • beide organisaties aangeven hoe zij samen de eigen ambities beter, sneller en op een hoger niveau kunnen waarmaken dan ieder afzonderlijk;
  • ​uitgewerkt wordt hoe samengaan versnippering voorkomt in deze sector;
  • de belangenbehartiging gebundeld en versterkt wordt;
  • alle waardevolle, lopende activiteiten gecontinueerd en uitgebouwd worden;
  • er voor leden en andere belanghebbenden ruimte is voor inbreng.

Wat zeggen de voorzitters van beide organisaties over deze ontwikkeling?
Jan van Berkel, voorzitter van Goede Doelen Nederland: ‘Dit is echt een mooie ontwikkeling. Wij werken graag mee aan het borgen van de continuïteit van het waardevolle aanbod van Nederland Filantropieland. En met de verkiezingen in aantocht en de grote uitdaging waar we in de belangenbehartiging voor staan, staan we straks sterker als één brede brancheorganisatie’.

Fons van Rooij: ‘Ik ben hiermee erg in mijn nopjes. Deze tijd vraagt nu eenmaal om een sterke brancheorganisatie die oog heeft voor de hele sector. Door deze bundeling van energie blijft de aanhang van Nederland Filantropieland verzekerd van alle diensten en activiteiten en krijgen de leden nu bovendien toegang tot een groot en professioneel netwerk. Hier worden we allemaal beter van’.

Jan van Berkel: ‘We hebben grote waardering voor prachtige activiteiten zoals de webinars en de fondsenwervingscafés, die een groot bereik hebben. Wij vinden het belangrijk dat die activiteiten voortgezet en doorontwikkeld kunnen worden’.

Fons van Rooij: ‘We zijn complementair en hebben een grote diversiteit in achterbannen, maar ook een overlap. Alle leden moeten zich straks thuis en welkom voelen in de nieuwe situatie. Dat vraagt tijd en we willen de achterbannen en andere belanghebbenden graag betrekken bij deze ontwikkelingen. Daarom blijft de vereniging NLFL nog even bestaan. Zodra we weer een aantal zaken verder uitgewerkt hebben zullen we een webinar organiseren en alle betrokkenen van beide organisaties graag bijpraten over de ontwikkelingen’.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland