Nieuwjaarsgroet van de voorzitter

Graag had ik jullie willen zien en spreken ter gelegenheid van de Goede Doelen Lezing door Arnon Grunberg. Deze kon helaas op 25 januari niet doorgaan. De lezing is verplaatst naar 15 maart. De persoonlijke uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd.

Eind vorig jaar waren we er allemaal van overtuigd dat corona en de beperkende overheidsmaatregelen nu wel achter ons zouden liggen. Niets is minder waar. Ik heb veel bewondering voor de wijze waarop onze leden, ondanks de vele belemmeringen, alles op alles zetten om hun missie te volbrengen. De impact van corona op de inkomsten lijkt mee te vallen voor de meeste van onze grotere leden, maar we zien ook dat de kleinere goede doelen het moeilijk hebben. We houden goede moed en hopen dat 2022 meer perspectief gaat bieden voor hen en ook voor de sectoren die nu nog volledig op slot zitten zoals de cultuursector.

Ik wil kort met jullie terugkijken naar het afgelopen jaar. Ondanks corona hebben we als vereniging toch veel bereikt. Ik kan een hele opsomming geven, maar beperk me nu even tot een paar mooie mijlpalen.

Mijlpalen 2021
We hebben in 2021 na een intensief traject uiteindelijk bereikt dat bij de opt-in voor Telemarketing op 1 juli onze inzet voor een verruiming van het begrip ‘klantrelatie’ voor goede doelen, gerealiseerd is. Zo blijft het mogelijk dat sympathisanten van organisaties telefonisch benaderd kunnen worden voor steun.

Formatieproces
Na de verkiezingen in maart hebben we ons gericht op het formatieproces; de totstandkoming van het coalitieakkoord en de vorming van een nieuw kabinet. Samen met de SBF-partners is ingezet op een overheidsbeleid dat zich in de komende (kabinets)periode meer en beter richt naar de belangen van onze sector. Met een mooi rapport over de maatschappelijke waarde van onze sector hebben we de rol en het belang van het maatschappelijke middenveld zichtbaar gemaakt. Ook het onafhankelijk adviesrapport over de giftenaftrek helpt ons het geven aan goede doelen in stand te houden en verder te versterken. We zijn een online campagne gestart en hebben ons Manifest, ondertekend door 13 koepels uit het maatschappelijk middenveld, intensief onder de aandacht gebracht van politieke hoofdrolspelers. Het coalitieakkoord biedt ons een aantal mooie haakjes om in de verdere uitwerking van het regeerakkoord de ruimte voor ‘goed doen’ te vergroten en borgen.

Professionalisering sector
Als Goede Doelen Nederland blijven we ons inzetten voor de verdere professionalisering van de sector. Impactgericht werken, duurzame fondsenwering en integriteit blijven belangrijke thema’s. Wat betreft dat laatste is opnieuw een sector, in dit geval de televisiewereld, in opspraak gekomen vanwege grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Het is eens te meer duidelijk dat een goed werkend integriteitssysteem geen overbodige luxe is, maar broodnodig. En dat vereist meer dan mooi geformuleerd beleid. Organisatiecultuur, actief stimuleren van sensitiviteit en laagdrempelige, veilige meldpunten zijn onmisbaar. Onze sector heeft met het Actieplan Integriteit al flinke stappen gezet. Een breed ondersteuningsaanbod met trainingen, kennissessies en bijeenkomsten helpt organisaties hun integriteitssysteem verder te versterken.

Professionalisering interne toezichthouders
Professionalisering betreft ook de rol van de interne toezichthouders (raad van toezicht of bestuur) bij goede doelen. Dit besef heeft aan betekenis gewonnen, gezien de meer dan zestig organisaties die zich inmiddels bij Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD) hebben aangesloten. Interne toezichthouders hebben een belangrijke rol en verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat interne toezichthouders elkaar vinden om kennis en ervaringen uit te wisselen en een visie te ontwikkelen op effectief toezicht in onze sector.

Uitdagingen 2022
Ook in 2022 staan we weer voor grote uitdagingen. Behalve dat in 2022 de aansluiting van NLFL bij Goede Doelen Nederland tot een afronding komt, treffen we ook de voorbereidingen voor een andere governance structuur voor Goede Doelen Nederland. We zijn als vereniging enorm gegroeid, in 2021 mochten we ons 200ste lid verwelkomen, en ook verder geprofessionaliseerd. Dit rechtvaardigt een heroverweging van de wijze waarop de governance al sinds 1994 is ingericht. Goede Doelen Nederland zal volgens planning aan het einde van het jaar de overstap maken naar een Raad van Toezicht model. In 2022 worden hier alle voorbereiding voor getroffen.

Belangenbehartiging
In het kader van de belangenbehartiging wordt er ook in 2022 een aantal spannende ontwikkelingen verwacht. Ontwikkelingen die grote impact kunnen hebben op ons werk. Zo kan het stopzetten van de Acceptgiro alleen maar als er een volwaardig papieren alternatief beschikbaar is.
Grote alertheid blijft geboden in het veiligheidsdossier. Veiligheid van onze democratische rechtsstaat staat hoog op de politieke agenda. Ook wij vinden dat ondermijning van onze democratie aangepakt moet worden en ook vinden wij dat ongewenste invloed uit onvrije landen op maatschappelijke organisaties tegengegaan moet worden. Maar dan wel vanuit het besef dat het maatschappelijk middenveld in onze samenleving een onmisbare rol speelt en dat dit niet onnodig wordt belemmerd. Wij blijven bereid mee te denken hoe de bestaande checks en balances in onze sector mogelijk versterkt kunnen worden met het oog op het voorkomen van misstanden en ongewenste praktijken. Dat vergt erkenning en actieve representatie van onze sector in Haagse en Brusselse domeinen.

We blijven als sector geïnspireerd door onze idealen om goed te doen en de impact die we daarmee hebben. Tegenslagen en uitdagingen zoals de beperkingen vanwege corona slaan ons niet uit het veld, maar treden we met creativiteit en doorzettingsvermogen tegemoet. Ik wens iedereen een mooi, gezond en onbelemmerd jaar van goeddoen!

Jan van Berkel,
voorzitter

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland