NOW-2, wat zijn de wijzigingen ten opzichte van NOW-1

Minister Koolmees heeft de NOW-2 op 22 juni aan de Tweede Kamer aangeboden. Wat zijn de wijzigingen ten opzichte van de NOW1?

Net als de NOW-1, voorziet de NOW-2 in een subsidie op de loonkosten van maximaal 90% voor organisaties die een omzetdaling hebben van ten minste 20%. Wel is sprake van een aantal wijzigingen van de NOW-2 vergeleken met de NOW-1.

De belangrijkste wijzigingen
Daar waar sprake is van ‘omzet’, kan in geval van goede doelen ‘inkomsten’ worden gelezen en daar waar sprake is van ‘bedrijven’, ‘organisaties’. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het subsidietijdvak is geen drie, maar vier maanden: de maanden juni tot en met september 2020.
  • De loonsom voor de aanvraag van de subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de loonsom in de maand maart 2020. Anders dan bij de NOW-1 wordt de definitieve subsidie niet vastgesteld aan de hand van de loonsom in het subsidietijdvak (juni tot en met september), als deze hoger blijkt te zijn dan (viermaal) de loonsom over maart.
  • De forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten gaat van 30% naar 40%.
  • De omzetdaling wordt ook berekend over een viermaands periode. Deze moet liggen in de periode van juni tot en met november 2020. Voor bedrijven die de NOW-1 hebben aangevraagd moet deze meetperiode aansluiten op de gekozen meetperiode van de NOW-1. De omzet in de meetperiode wordt afgezet tegen een derde van de omzet over 2019.
  • Bedrijven die een voorschot ontvangen van ten minste € 100.000 of een definitieve subsidie van ten minste € 125.000, mogen over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. In de NOW-1 gold dit al voor concerns die hun omzetdaling op werkmaatschappijniveau willen berekenen.
  • Bij ontslagaanvragen bij het UWV tijdens het subsidietijdvak wordt de subsidie gekort met driemaal de loonsom van betrokken werknemers over maart 2020. De extra korting van 50% die de NOW-1 kende vervalt.
  • Moet daarnaast in de periode van 30 mei tot en met 30 september 2020 ook de verplichte melding worden gedaan o.g.v. de Wet melding collectief ontslag (WMCO), dan wordt het totale subsidiebedrag ook nog eens gekort met 5%. Dit tenzij er een akkoord is met de belanghebbende vakbonden, of bij gebreke daaraan met OR of PVT, over het aantal ontslagen. Of, als dit akkoord niet kon worden bereikt, als partijen gezamenlijk de Stichting van de Arbeid hebben verzocht te beoordelen of het voorgestelde aantal ontslagen noodzakelijk is.
  • De werkgever heeft een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door. Meer daarover wordt in juli bekend.

Aanvragen voor de NOW-2subsidie zijn (naar verwachting) mogelijk vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020.

Bron: AWVN

In de loop van de week van 22 juni zal AWVN een uitgebreide samenvatting van de NOW-2regeling op haar site zetten. Wij plaatsen deze samenvatting op onze pagina Impact Coronacrisis.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'