Platform voor toezichthouders goede doelen in de maak

Unieke samenwerking tussen Goede Doelen Nederland en Nationaal Register

Goede Doelen Nederland en Nationaal Register werken sinds kort samen om tot een platform te komen voor interne toezichthouders bij goede doelen. Een unieke samenwerking waarbij expertise van beide partijen wordt gebundeld om interne toezichthouders van goede doelen te kunnen ondersteunen.

Onderzoek onder toezichthouders
Een interne toezichthouder, of het nu een bestuur of raad van toezicht is, speelt een belangrijke rol in een organisatie. Vakkundig toezicht draagt bij aan een duurzame toekomst van organisaties. Dat geldt ook voor goede doelen. Toezicht houden op een goed doel vraagt ook om een goede maatschappelijke antenne. Goede doelen zijn afhankelijk van publieksvertrouwen. Kwaliteitsborging is daarom essentieel. Dat is binnen de sector geregeld via de Erkenningsregeling. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van een organisatie, zijn er normen op het gebied van transparantie, kosten, doelbesteding, impact, integriteit, goed bestuur en directiesalarissen. Allemaal gevoelige issues die samenhangen met het publieksvertrouwen en nogal eens voor maatschappelijke discussie zorgen. Dat vraagt naast vakkundig toezicht dus ook om specifieke kennis van onze sector. Daarom wordt de informatiebehoefte van toezichthouders onderzocht en wordt gekeken of er behoefte is aan een meer structurele informatie uitwisseling tussen toezichthouders. Er zijn veel inzichten en ervaringen die onderling uitgewisseld kunnen worden.

Vragenlijst en scan
Er is een vragenlijst uitgezet onder de directeuren van onze leden met het verzoek deze onder de aandacht te brengen van hun interne toezichthouders. Naast de vragenlijst wordt ook een scan gemaakt van de websites en jaarverslagen van circa 50 organisaties om te inventariseren welke informatie over de toezichthouder (taken en werkwijze) gegeven wordt. De vragen richten zich met name op de samenstelling van het toezichthoudend orgaan en de informatiebehoefte. Doel van het onderzoek is om straks nog beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeften op het gebied van informatievoorziening, kennis- en ervaringsuitwisseling en verdere professionalisering. Het onderzoek geeft ook inzicht in mogelijke verschillen in behoeften en mate van professionaliteit tussen grote en kleinere goede doelen.

Samenwerking
Jan van Berkel, voorzitter Goede Doelen Nederland over de samenwerking met Nationaal Register: ‘Het feit dat we dit onderzoek én de follow-up samen doen betekent een bundeling van expertise waarmee we echt van toegevoegde waarde kunnen zijn voor interne toezichthouders. Goede Doelen Nederland heeft veel expertise op het gebied van de goededoelensector. De issues, de professionalisering, de maatschappelijke uitdagingen en de specifieke dynamiek binnen de sector. Nationaal Register is dé expert als het gaat om toezichthouden, of dat nu door commissarissen, een bestuur of een raad van toezicht gebeurt. Zij weten hoe het toezicht meer stimulerend ingezet kan worden. Zij weten wat daarvoor nodig is, wat werkt en wat niet werkt. Deze samenwerking zien wij voor onze sector als een unieke combinatie’.

Follow up van het onderzoek
De follow-up van het onderzoek is meerledig In de eerste plaats worden de resultaten van het onderzoek en de uitkomsten van de scan gebundeld, geanalyseerd en gepresenteerd op een Event voor toezichthouders en hun directies op 26 maart. Onder leiding van een inspirerende toezichthouder wordt het gesprek met elkaar aangegaan. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en de gedachtewisseling tijdens deze bijeenkomst worden de verdere vervolgstappen bepaald.

Margreet Plug waarnemend directeur Goede Doelen Nederland over de follow-up van het onderzoek: Na het Event hebben we echt goed zicht op de informatie- en ondersteuningsbehoefte van de interne toezichthouders en mogelijke vormen voor onderlinge kennis- en informatie-uitwisseling. Vakkundig toezicht vraagt niet alleen om goede mensen maar ook om kennis van zaken. Kortom er zou zomaar een heel adequaat platform kunnen ontstaan voor kennisuitwisseling en verdere professionalisering van toezichthouders bij goede doelen’,

Nationaal Register richt zich op de professionalisering van onafhankelijk en vakkundig toezicht van bestuurders en commissarissen van organisaties in Nederland. Zij bieden een platform voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling en bieden deskundig advies.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'