Reactie Goede Doelen Nederland op WRR-Verkenning

Donderdag 21 februari vond het WRR-symposium over de filantropie plaats. Dit naar aanleiding van de WRR-verkenning ‘Filantropie op de grens van markt en overheid. Met het oog op dit symposium heeft Goede Doelen Nederland aan de WRR een reactie op de verkenning gestuurd.

Kern van de reactie is dat Goede Doelen Nederland heel gelukkig is met het feit dat deze brede verkenning er nu ligt en dat de WRR de belangrijke maatschappelijke rol en functies van de filantropie blootlegt en erkent. De conclusies van de WRR komen in sterke mate overeen met onze eigen visie als brancheorganisatie op de rol van de filantropie zoals verwoord in het Manifest Filantropie. Ook onderschrijven wij de conclusie van de WRR dat het bij de overheid ontbreekt aan een expliciete visie op filantropie en samenhangend beleid op dit punt.

In dat verband wijzen wij de WRR op het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’, dat dit gebrek aan samenhangend beleid illustreert. Als dit voorstel wet wordt, zijn de gevolgen voor het functioneren van de filantropie zeer ingrijpend. Wij vragen de WRR deze actuele ontwikkeling expliciet mee te nemen in voorkomende gevallen zoals bij presentaties van de WRR-verkenning aan de politiek en nadrukkelijk te benoemen als voorbeeld van miskenning van de waarde die de filantropie heeft voor onze samenleving.

Ook reageert Goede Doelen Nederland op een drietal aanbevelingen van de WRR. Fiscale faciliteiten als generieke stimulans, het handhaven van duaal toezicht op ANBI’s en het democratiseren van de zeggenschap over afdrachten vanuit het loterijstelsel.

Lees hier de volledige brief.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'