Schriftelijk overleg Kamer over beleidsvisie filantropie

Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker heeft eind februari op basis van een schriftelijk overleg Kamervragen beantwoord over de ‘Beleidsvisie op filantropie’. In deze brief aan de Tweede Kamer bevestigt hij opnieuw het belang van filantropie voor de samenleving.

Verstevigen kwaliteit van de samenleving
Dekker stelt dat de verantwoordelijkheid voor het stimuleren van ‘geefgedrag’ niet alleen bij de sector filantropie ligt. Het kabinet vindt het stimuleren van geefgedrag noodzakelijk gezien de afname in traditionele vrijgevigheid. Dekker beschouwt bijdragen vanuit particulier initiatief zeer welkom ter versteviging van de kwaliteit van de samenleving in het algemeen en van specifieke beleidsterreinen in het bijzonder.

Borgen van betrokkenheid sector bij overheidsbeleid
Ook erkent Dekker in zijn brief dat het afgelopen jaar vanuit verschillende ministeries overheidsbeleid is geïnitieerd dat de filantropische sector raakt. Hij noemt het feit dat de sector (SBF) in voorkomende gevallen graag in een eerder stadium betrokken wil worden bij wetgeving en beleid met potentiële gevolgen voor de sector. Dekker zegt toe met de sector te bespreken op welke wijze hij vanuit zijn coördinerende rol kan bijdragen aan het borgen van de betrokkenheid van de sector.

Vrije keus voorop
In reactie op vragen van de SP stelt Dekker dat filantropie geen verantwoordelijkheid is van de staat of een herverdelingsinstrument van welvaartsongelijkheid. Juist de vrije keuze van de besteding van middelen aan maatschappelijke doelen door de filantropische sector staat voorop. Dekker waardeert in dit verband het feit dat burgers zelf het initiatief nemen vanuit maatschappelijke betrokkenheid om geld en tijd aan het algemeen maatschappelijk belang te wijden. Inmiddels heeft de SP gevraagd om een verlengd schriftelijk overleg (VSO) over de beleidsvisie.

Zelfregulering is wezenskenmerk
Dekker erkent dat zelfregulering, in de vorm van de Erkenningsregeling, één van de wezenskenmerken van de sector filantropie is en onderschrijft de belangrijke rol die het CBF in dat kader speelt. Hij noemt expliciet het initiatief van de sector om integriteitsnormen toe te voegen aan de Erkenning.

Coördinerende rol J&V
Op vragen van de VVD-fractie geeft Dekker duiding aan de coördinerende rol van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij wil zowel interdepartementaal als tussen overheid en filantropie verbindingen tot stand brengen door overleggen te initiëren. Ook wil hij een bredere dialoog om ruimte te kunnen bieden aan de innovatie- en signaalfunctie van filantropie bij maatschappelijke opgaven. Hij laat weten dat J&V fungeert als vraagbaak en aanspreekpunt voor de sector.
Als belangrijkste gesprekspartner namens de sector noemt hij SBF, waarbij hij vermeldt dat met SBF thans wordt gewerkt aan een structurele opzet van de coördinerende rol die meer continuïteit biedt en voorziet in de behoefte van de sector voor overleg. Hij verwacht dat dit binnen enkele maanden tot een aangepaste werkwijze zal leiden.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland