Stand van zaken Giftenaftrek

Op 26 april jl. verscheen de kabinetsreactie op de evaluatierapporten met betrekking tot de giftenaftrek en het anbi/sbbi-stelsel. Voordat staatssecretaris Snel concrete beleidsvoornemens gaat formuleren om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regelingen te verbeteren, wil hij in gesprek met de sector. Inmiddels heeft een eerste gesprek plaatsgevonden. Op 20 juni buigt de Tweede Kamer zich in een Algemeen Overleg (AO) over de Giftenaftrek.

Kabinetsreactie
Drie evaluatierapporten waren vorig jaar al aan de Tweede en Eerste Kamer aangeboden. De behandeling in de Tweede Kamer werd over de Tweede Kamerverkiezingen heen getild en afhankelijk gesteld van de beschikbaarheid van een reactie van het nieuwe kabinet. Die verscheen dus ruim een maand geleden. De kabinetsreactie stemt in beginsel positief. De grote waarde van het stelsel wordt bevestigd, er is geen bezuinigingsdoelstelling en verbeteringen die naar aanleiding van de evaluatie wenselijk en/of noodzakelijk lijken worden zoveel mogelijk in overleg met de sector bepaald. Het kabinet legt wel heel duidelijk de vinger bij de handhaafbaarheid voor de Belastingdienst: het is complex en moeilijk controleerbaar en handhaafbaar. In de reactie worden suggesties gedaan voor verbeteringen.

Overleg en inbreng van de sector
SBF, waar Goede Doelen Nederland deel van uitmaakt, heeft met staatssecretaris Snel gesproken over de reactie en de suggesties. Op 20 juni a.s. vindt de (eerste) behandeling in de Tweede Kamer plaats. Mede met het oog daarop wordt volgende week het position paper van de SBF gepresenteerd. De staatsecretaris en SBF zijn het eens over het belang van versterking van het stelsel en hebben de intentie uitgesproken om hierover in de tweede helft van het jaar passende maatregelen en aanpassingen af te spreken.

De Giftenaftrek: hoe zit het ook al weer?
Het stelsel van giftenaftrek en de vrijstellingen van erf- en schenkbelasting is van grote waarde voor zowel de sector, de donateur als de samenleving. In de kern gaat het er om dat de overheid met deze fiscale ondersteuning de maatschappelijke betekenis van publiekssteun aan maatschappelijke doelen erkend. Met de Giftenaftrek onthoudt de overheid zich van belastingheffing op dat deel van het inkomen dat vrijwillig wordt gedoneerd. Het budgettaire beslag van de Giftenaftrek (Rijksbegroting) is voor dit jaar 374 miljoen euro en voor de vrijstelling schenk- en erfbelasting, 215 miljoen euro.

Laatste nieuws

Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland
Henri mandemaker
De waarde van goede doelen: inspireer en informeer