Uiterlijk 27 maart inschrijven in UBO-register

Op 3 februari hebben wij een nieuwsbericht op onze website geplaatst waarin we hebben aangegeven dat inschrijving in het UBO-register uiterlijk op 27 maart dient te hebben plaatsgevonden. Voor het bericht klik hier.

Inmiddels zijn er Kamervragen gesteld door de SGP en VVD. Voor de betreffende vragen klik voor de SGP hier en voor de VVD klik hier.

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor uitstel van de verplichte inschrijving. Zij vinden dat een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) moet worden afgewacht.
Dit naar aanleiding van een in een UBO-zaak genomen conclusie van advocaat-generaal Pitruzella bij dat hof. Volgens hem is namelijk een tweetal artikelen van de vierde antiwitwasrichtlijn (richtlijn 2015/849), zoals gewijzigd bij de vijfde antiwitwasrichtlijn (richtlijn 2018/843), ongeldig. Deze richtlijnen zien op het UBO-register. Er zijn zorgen over de privacy van diegenen die in het register worden ingeschreven.

In afwachting van de verdere ontwikkelingen kan een organisatie besluiten nog even te wachten met inschrijving. We zullen, ook in SBF-verband, de ontwikkeling nauw blijven volgen en houden onze leden op de hoogte.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'