Vijlbrief informeert Kamer over mogelijke gegevensuitwisseling ANBI's en Belastingdienst

In een brief heeft staatssecretaris Vijlbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de pilot gegevensuitwisseling. De pilot heeft de tweede helft van 2019 plaatsgevonden en heeft de nodige haken en ogen zichtbaar gemaakt. Zes goede doelen hebben meegedaan aan de pilot.

Meer zicht
Het feit dat de Belastingdienst niet beschikt over controle-informatie voor de beoordeling van aangiften van de giftenaftrek was de aanleiding voor de pilot. De pilot had als doel om meer zicht te krijgen op data die bij goede doelen geregistreerd worden en wat er bij komt kijken als deze gegevens aangeleverd worden aan de Belastingdienst.

Nadelen uitvoerbaarheid
Uit het bericht van Vijlbrief blijkt, dat de impact van gegevensuitwisseling op administratieve lasten, privacy, geefbereidheid en relatie tussen doel en gever mogen niet mag worden onderschat. De vraag of de voordelen van gegevensuitwisseling opwegen tegen de ingeschatte nadelen is nog niet te beantwoorden. Met name de gegevensuitwisseling over eenmalige giften levert voor de Belastingdienst de meeste voordelen op, maar kent tegelijkertijd de grootste nadelen in uitvoerbaarheid voor goede doelen en burgers.

Eerst 'slim invulscherm'
De uitkomsten van deze pilot zijn nog niet richtinggevend voor een vervolg. Het Ministerie van Financiën zet nu eerst - in nauwe afstemming met SBF - in op de verbetering van het aangifteproces door een ‘slim invulscherm’ dat wordt ingebouwd in het aangifteformulier.
Na monitoring van de eerste verbeterslagen op dit punt wordt tot vervolgstappen besloten. Dat zal in de loop van 2021 zijn.

Context
In 2018 is de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer gestuurd op de evaluatie van de giftenaftrek en van de praktijk rond ANBI’s en SBBI’s. In een werkgroep van het ministerie van Financiën en SBF zijn diverse verbeteropties geformuleerd. De verbeteropties hebben geleid tot een kabinetsvoorstel voor de verbetering van de uitvoering van de giftenaftrek en ANBI-regeling (zie de brief van 28 maart 2019 aan de Tweede Kamer).

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland