Voorbereidingen verkiezingen 2021 in volle gang

Een belangrijke ambitie van Goede Doelen Nederland (en de SBF partners) is om het overheidsbeleid in de komende (kabinets)periode meer en beter te richten naar de belangen van onze sector. In een Ronde tafel met directeuren van lid organisaties zijn op 26 september de eerste contouren geschetst voor een mogelijke aanpak. Inmiddels ligt er ter voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 een plan van aanpak en worden leden betrokken bij de verdere uitwerking en uitvoering.

Plan van aanpak
Het plan van aanpak behelst een gerichte (lobby)inzet om onze boodschap over het maatschappelijke belang van onze sector in het overheidsbeleid van de komende (kabinets)periode te verankeren. Hiervoor zijn diverse actiesporen benoemd gericht op het beïnvloeden van de partijprogramma’s. Immers deze vormen de basis van het regeerakkoord van de nieuwe coalitie. De verkiezingsprogramma's worden in de komende maanden door de verschillende politiek partijen opgesteld.

Klankbordgroep met leden
Er is een klankbordgroep Public Affairs ingericht met specialisten politieke beïnvloeding uit onze ledenkring. In een eerste bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over hoe we samen kunnen optrekken en elkaars lobby op belangrijke punten en dossiers kunnen versterken. Ook wordt een nieuw communicatief krachtig document opgesteld (helder frame en centrale boodschappen), dat door iedereen gebruikt kan worden in de contacten met de politiek. Dit wordt breed met leden gedeeld via het netwerk Public Affairs.

Onderzoek naar maatschappelijke waarde filantropie
Ook is een onderzoek gestart naar de maatschappelijke waarde van filantropie. Dit resulteert in een compact document met de essentie van ‘alles’ dat al eerder is geschreven en of gepubliceerd over de maatschappelijke waarde van onze sector. Zo kan bij de politiek goed in beeld gebracht worden wat de kracht en waarde van de sector is (visie, casuïstiek, cijfers, etc.).

Kabinetsvisie op filantropie
Een belangrijk aangrijpingspunt voor onze inzet voor een meer profilantropie overheidsbeleid is de Kabinetvisie op fiantropie die eind oktober, mede op aandringen van Goede Doelen Nederland (in SBF-verband) naar de Tweede Kamer is gestuurd. We zijn er nog niet, maar deze kabinetsvisie biedt verschillende aangrijpingspunten om te gebruiken in onze inzet en lobby. Inmiddels zijn door minister Dekker Kamervragen over de beleidsvisie beantwoord. De komende periode worden afspraken gemaakt tussen het coördinerende ministerie J&V en Goede Doelen Nederland (in SBF-verband) over hoe het overleg tussen overheid en sector vormgegeven moet worden. Doel is om de sector beter en eerder te betrekken bij beleidsvoornemens die de sector raken.

Positieve toonzetting
Wat opvalt is de positieve toonzetting van minister Dekker in de beantwoording van de Kamervragen over de beleidsvisie en de nadruk die hij legt op de maatschappelijke waarde van de filantropie. Ook op andere onderwerpen die onze sector raken merken wij dat het maatschappelijke belang van onze sector doorklinkt in de berichten van bewindspersonen en de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld in de beantwoording van Kamervragen over het toezicht op ANBI’s en in de brief van de nieuwe staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer over de pilot gegevensuitwisseling tussen de goededoelensector en de Belastingdienst.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland