Wetsvoorstel UBO-register naar Kamer gestuurd

De Minister van Financiën heeft op 4 april het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO) naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet regelt dat o.a. stichtingen en verenigingen de gegevens van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ in een register moeten vermelden en bijhouden.

Op basis van het huidige wetsvoorstel zal de verplichting dus ook gaan gelden voor goede doelen, die doorgaans stichting of vereniging zijn. Voor stichtingen en verenigingen geldt dat natuurlijke personen moeten worden aangemeld als UBO als zij zeggenschap hebben over de rechtspersoon via:

  • Het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de rechtspersoon.
  • Of het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon.

Als het op basis van deze criteria niet mogelijk is een UBO aan te wijzen, wordt als UBO opgenomen de natuurlijke persoon of personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon.

Bezwaren en risico’s
Via dit register worden persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO openbaar. De wet is de uitwerking van een Europese richtlijn tegen witwassen en financiering van terrorisme. In het voorstel wordt geen uitzondering gemaakt voor ANBI’s zoals eerder door Goede Doelen Nederland en de SBF-partners is bepleit. Een ANBI heeft per definitie geen UBO(‘s). De essentie van een organisatie die de ANBI-status heeft verkregen is immers dat de 'uiteindelijk belanghebbende' het algemeen nuttige doel is waarvoor de ANBI-status is afgegeven.

Kamerleden benaderen
Vanaf januari 2020 moet het UBO-register in Nederland in werking treden. Maar zover is het nog niet. De Tweede kamer heeft inmiddels besloten in mei nog een Ronde Tafel te organiseren. Goede Doelen Nederland zal de bezwaren en risico’s van het UBO-register daar onder de aandacht brengen en individuele Kamerleden benaderen.

Klik hier voor het wetsvoorstel.
Klik hier voor de SBF-brief met pleidooi een uitzondering voor ANBI’s

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'