WRR omarmt Filantropie

Op woensdag 31 oktober jl. publiceerde de WRR het rapport ‘Filantropie op de grens van overheid en markt’ over de samenwerking tussen overheid, markt en filantropie. De conclusie van de WRR is dat deze samenwerking loont, maar dat wel gewaakt moet worden voor rolvervaging. De WRR komt met een aantal aanbevelingen. Kijkend naar alle aanbevelingen kunnen we concluderen dat de WRR de juiste snaren raakt en de belangrijke maatschappelijke rol en functies van de filantropie blootlegt.

Verkenning
Het WRR-rapport is niet op verzoek van de regering uitgevoerd en heeft daarom de status van een verkenning. Een verkenning heeft een signalerende en agenderende functie en is bedoeld om bij te dragen aan het maatschappelijke en politieke debat over veranderende relaties tussen filantropie, overheid en bedrijfsleven.

Discussie
De conclusies van de verkenning komen in sterke mate overeen met onze eigen visie op de rol van de filantropie zoals verwoord in het Manifest Filantropie. Onze visie, én ook het pleidooi van de WRR, luidt dat de sociaal bindende rol en de politiek-democratische functie van de sector ruimhartige erkenning door de overheid verdient. De filantropie heeft zijn eigen dynamiek, zijn eigen drijvende kracht. Het overheidsbeleid moet hiervoor de ruimte bieden, barrières wegnemen en nieuwe barrières voorkomen. De WRR waarschuwt echter ook voor ontwikkelingen die afbreuk doen aan de onmisbare functies van de filantropie.

Goede Doelen Nederland onderzoekt momenteel hoe we samen met leden, andere betrokkenen en de WRR bij kunnen dragen aan de discussie rondom de verschillende thema’s uit de WRR-verkenning.

Klik hier voor een korte samenvatting
Klik hier voor het rapport

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'