Resultaten quick scan over de gevolgen van de coronacrisis voor goede doelen

De coronacrisis heeft grote impact op de samenleving en op de Nederlandse economie. Deze crisis heeft ook zijn weerslag op de goededoelensector. Daarom heeft Goede Doelen Nederland een quick scan uitgevoerd onder haar leden.

Representativiteit
De meerderheid van onze leden (103) heeft de vragenlijst ingevuld over de effecten die worden ondervonden sinds de corona uitbraak. De respondenten zijn een representatieve doorsnede van de leden van Goede Doelen Nederland zowel wat betreft omvang van de organisaties als het gebied waarop zij werkzaam zijn.

Inkomsten en doelbesteding
80% van de leden geeft aan dat er sprake is van een terugloop van de inkomsten en 77% geeft aan dat dit naar verwachting ook effect zal hebben op de doelbesteding. De meeste organisaties verwachten 10 tot 30% aan inkomsten op hun totale begroting van 2020 te zullen verliezen en hebben diezelfde verwachting ten aanzien van hun doelbesteding. Twee organisaties zien echter hun inkomsten en doelbesteding toenemen en enkele andere organisaties zien juist minder (16) of meer (15) inkomsten dan 10 tot 30% wegvallen. Bronnen van inkomsten die het meest onder druk staan, zijn: collecten, giften en donaties (uit evenementen, acties en individuele donaties) en contributies. Ook zijn er bedrijven die hun bijdragen stopzetten. De kleinere organisaties (tot 5 miljoen aan inkomsten) verwachten procentueel het meest ten opzichte van hun begroting te zullen verliezen.

Goede doelen geven aan dat de coronacrisis hen belemmert in wezenlijke onderdelen van hun werk, zoals vertraging of stopzetting van onderzoeken op het gebied van gezondheid, het niet kunnen leveren van de nodige hulp in Nederland en in ontwikkelingslanden.

Personele gevolgen
Ook heeft de coronacrisis naar verwachting gevolgen voor de werkgelegenheid. 67% van de deelnemende organisaties verwacht maatregelen te moeten nemen zoals het niet verlengen van tijdelijke contracten, het beperken van de inzet van zzp’ers en het niet invullen van openstaande vacatures.

Belangenbehartiging
De leden verwachten van Goede Doelen Nederland een effectieve lobby waarbij hun (financiële) belangen behartigd worden. Goede doelen kunnen aanspraak maken op de zogenaamde NOW-regeling. Op dit moment bekijkt de Commissie Bedrijfsvoering en Financiën van Goede Doelen Nederland of de NOW-regeling voldoende toepasbaar is voor goede doelen. Mogelijk zijn er specifieke aanpassingen nodig. Mocht dit zo zijn dan melden wij ons direct in Den Haag. De minister heeft immers aangegeven dat de regeling voor aanpassing vatbaar is.

We roepen daarnaast onze leden op om gesignaleerde belemmeringen aan ons te melden. Dat kan via een mail aan Krista Jansen: jansen@goededoelennederland.nl.

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?