Vervolg Wervingsrooster agendapunt op ALV 20 juni

Tijdens de laatste ALV (25 april 2019) is besloten om per 1 mei 2019 het gebruik van het wervingsrooster verplicht te stellen voor onze leden die gebruik maken van D2D-donateurswerving en/of gebruik maken van in house werving. Er werd besloten een optimalisatiefase te hanteren tot 1 januari 2020 voor de laatste verbeteringen en aanpassingen.

Het advies om af te zien van de diensten van bureaus die werken met zzp’ers werd buiten de besluitvorming gehouden. De Werkgroep Wervingsrooster kreeg de opdracht haar advies over de inzet van zzp’ers bij de werving te heroverwegen. Zowel de Werkgroep Wervingsrooster als de stuurgroep stemden in met het voorstel van Noud van Rooij (voorzitter Werkgroep Wervingsrooster) om (individuele) gesprekken te voeren met de betrokken partijen en op basis daarvan advies uit te brengen.

In de ALV van 20 juni doet de Werkgroep Wervingsrooster verslag van de bevindingen en presenteert een voorstel. Kern van het voorstel is dat de discussie over het wél of niét toelaten van wervingsbureaus die werken met zzp-constructies tot het wervingsrooster niet langer gevoerd hoeft te worden als de goede doelen zelf de regie nemen. Dit kan door het formuleren en hanteren van heldere kwaliteitseisen voor alle wervingsbureaus. Deze kwaliteitseisen zijn leidend en voorkomen ongewenste schijnzelfstandigheid, perverse prikkels en stukloon. De goede doelen zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaken en toetsen van de kwaliteitseisen en het eventuele koppelen van sancties daaraan. Door zelf de regie te voeren over de kwaliteit kan de doelstelling van het wervingsrooster gehaald worden: verminderen van de aanbeldruk en borgen van de kwaliteit van de D2D-donateurswerving.

Lees het complete advies hier (bij de ALV stukken, achter de inlog). Overigens hebben alle directeuren reeds de uitnodiging voor de ALV ontvangen, inclusief een link naar de agendastukken.

Vragen hierover? Neem dan contact op met Christine van Blitterswijk of met één van de werkgroepleden.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk