Webinar over aanpassingen RJ 640 en RJk C1 inzake baten uit nalatenschappen

Op 2 juli a.s. organiseert Goede Doelen Nederland een webinar over de voorgenomen aanpassing van RJ 640 en RJk C1 m.b.t. de verwerking van baten uit nalatenschappen (RJ-Uiting 2020-10). Gido Visser (Dubois) en Maarten Stikkelorum (Hartstichting en voorzitter Commissie Bedrijfsvoering & Financiën GDN) lichten tijdens dit webinar deze ontwerprichtlijn toe. Beiden zijn lid van de werkgroep RJ650 van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Reacties en commentaren op deze RJ-Uiting kunnen tot 7 juli a.s. worden ingediend bij de RJ. Dus laat je bijpraten tijdens dit webinar.

De voorgenomen aanpassing
Op 23 juni jl. heeft de RJ een concept verduidelijking gepubliceerd ten aanzien van de verwerking van baten uit nalatenschappen, zie rj-uiting-2020-10-ontwerprichtlijn-640-nalatenschappen.

De RJ geeft aan dat deze verduidelijking nodig is omdat op dit moment verschillend wordt omgegaan met het moment van verwerking. Hierdoor zijn goededoelenorganisaties voor deze categorie van baten niet goed met elkaar te vergelijken, terwijl dat wel een doel is van publieke verantwoording. Daarnaast leidt het vroegtijdig waarderen van nalatenschappen tot administratieve en controle kosten. Vanuit het donateursbelang is het gewenst deze kosten laag te houden.

In RJ 640.208 wordt nu gesteld dat baten uit nalatenschappen verwerkt dienen te worden in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De omvang van een bate uit nalatenschap kan betrouwbaar worden vastgesteld als, op grond van het stadium waarin de afhandeling van de nalatenschap zich bevindt, een betrouwbare schatting van de ontvangst kan worden gemaakt. Hiervan is in ieder geval sprake bij ontvangst van de akte van verdeling. De ontwerprichtlijn scherpt dit aan door nog explicieter te benoemen dat een akte van verdeling (of een rekening van verantwoording), op balansdatum daarvoor vereist is.

Deze verduidelijking is aangemerkt als een schattingswijziging en niet als een stelselwijziging. Hierdoor wordt voorkomen dat organisaties die op een vroeger moment de baten uit nalatenschappen verantwoorden, gedwongen worden in een keer hun vorderingen op nalatenschappen af te boeken ten laste van de reserves. De schattingswijziging is van toepassing op nieuwe nalatenschappen.

Laat je tijdig informeren over de voorgenomen aanpassing van de Richtlijn 640 en meld je aan voor dit webinar op 2 juli van 16.00 tot 17.00 uur via aanmelden@goededoelennederland.nl. Je krijgt vanaf woensdagmiddag een link toegestuurd om deel te nemen aan het webinar.

Tijdens het webinar kun je vragen stellen via de chatfunctie, maar je kunt dit ook vooraf doen. Stuur dan je vraag naar info@goededoelennederland.nl.

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?