Rapport ‘De maatschappelijke waarde van meedenken, meedoen en geven.'

Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) wil graag een overheid die zich bewust toont van het maatschappelijke belang van de filantropische sector. Het rapport ‘De maatschappelijke waarde van meedenken, meedoen en geven' geeft een overzicht van deze maatschappelijk waarde van ‘goeddoen’, ook wel filantropie* genoemd, gebaseerd op een literatuurstudie van wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp.

Conclusie van het rapport: Burgerinitiatief dat actief bijdraagt aan een betere samenleving is van grote maatschappelijke waarde. Het versterkt het samenbindend vermogen in de samenleving en draagt bij aan een open en pluriforme democratie.

Het rapport wordt ingezet in de belangenbehartiging en in de politieke contacten rondom de verkiezingen en de vorming van het nieuwe kabinet. Maar ook daarna zeer bruikbaar. Staatssecretaris Vijlbrief heeft op 16 december het rapport als eerste in ontvangst genomen tijden de overhandiging van het adviesrapport over de Giftenaftrek. De maatschappelijke waarde wordt in het rapport als volgt samengevat.

Burgerinitiatief (al dan niet in georganiseerd verband) draagt bij aan:

  • Innovatieve oplossingen met impact voor maatschappelijke vraagstukken, vaak in samenwerking met marktpartijen en overheid.
  • ​Een krachtige ‘civil society’ die als het cement van de samenleving publieke en particuliere activiteiten verbindt en zo het algemeen belang versterkt.
  • Veerkrachtige samenleving ten tijde van rampen of crises. Zoals nu tijdens de coronacrisis. Burgers nemen initiatieven die onderlinge betrokkenheid laten zien en sociale cohesie versterkt.
  • Welzijn, zingeving en zelfredzaamheid van individuele burgers die zich vrijwillig inzetten en daarmee ook nieuwe vaardigheden ontwikkelen, hun netwerken en kansen op betaald werk vergroten.
  • Agendasetting in de samenleving door aandacht te vragen voor misstanden of buitengesloten groepen (minderheden/kwetsbare burgers) en op te komen voor belangen waar de politiek (nog) onvoldoende oog voor heeft. Van groot belang voor een open, pluriforme democratische samenleving.
  • Het samenbindend vermogen in de samenleving door (kwetsbare) burgers te stimuleren mee te doen in de samenleving en mensen samen te brengen die anders misschien langs elkaar heen zouden leven.
  • Het versterken van de dialoog over maatschappelijke kwesties door een brug te slaan tussen conflicterende groepen en een podium te bieden aan hen die nog geen stem hebben.

Het rapport ‘De maatschappelijke waarde van meedenken, meedoen en geven is geschreven in opdracht van SBF, waar Goede Doelen Nederland deel van uitmaakt. Het rapport is gepubliceerd in december 2020.

* Filantropie wordt gedefinieerd als: bijdragen in de vorm van geld, goederen of tijd (expertise) vrijwillig ter beschikking gesteld door individuen en organisaties waarmee algemeen nuttige doelen worden gesteund.