Overkoepelend overheidsbeleid

Goede doelen Nederland zet zich in voor een overheidsbeleid dat de ruimte geeft aan burgers om bij te dragen aan een betere wereld. Hiervoor is het nodig dat de maatschappelijke waarde van het werk van goede doelen door overheid en politiek wordt erkend en dat de stapeling van wet- en regelgeving met negatieve impact op het werk van goede doelen wordt voorkomen.

WRR-rapport

De Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR) wijst in haar Verkenning 'Filantropie op de grens van overheid en markt (2018)' op de toegevoegde waarde van maatschappelijke organisaties zoals goede doelen voor de sociale cohesie en een pluriforme democratie. Zij adviseert ‘erken en respecteer de eigen aard van filantropie’ en heb oog voor de complementaire functies van filantropie – zoals de signaal- en innovatiefunctie- bij publieke belangen.

Kabinetsvisie op goeddoen

Deze verkenning van de WRR heeft geleid tot de Beleidsvisie op filantropie (2019) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Hierin is het overkoepelende overheidsbeleid en de Rijksbrede coördinatie van filantropie vastgelegd. Goede Doelen Nederland heeft, samen met de SBF-partners, met een bouwstenennotitie ook input geleverd voor dit kabinetsbeleid. Met dit beleid beoogt het kabinet het maatschappelijk belang van filantropie te borgen en te versterken door drie Rijksbrede speerpunten:

  • Het stimuleren van geefgedrag (vrijwillige inzet in tijd en geld).
  • ​Het bevorderen van transparantie en betrouwbaarheid van de sector.
  • Het bevorderen van samenwerking tussen overheid en filantropie

Het kabinet zal zich inzetten om wettelijke knelpunten en belemmeringen voor de sector weg te nemen, ook bij het vrijwilligersbeleid . Tevens benadrukt het kabinet dat bij beleidsinitiatieven die de sector raken het belang van filantropie zorgvuldig wordt afgewogen tegen andere maatschappelijke belangen.

Positief maatschappelijk klimaat voor goede doelen

Zowel nationaal als binnen de Europese Unie wordt de belangrijke rol van het maatschappelijk middenveld onderkend. Tegelijkertijd zien we een stapeling van wet- en regelgeving en praktijken die afbreuk doen aan onze sector en de betekenis voor sociale cohesie en een pluriforme democratie onder druk zetten.

Goede doelen worden steeds vaker geconfronteerd met overheidsmaatregelen met een generiek karakter onder andere ter voorkoming van witwassen, ongewenste invloed uit onvrije landen, terrorismefinanciering maar ook wetgeving ter bescherming van (de privacy van) consumenten. De reikwijdte van deze maatregelen is veelal te ruim en bij nieuwe wetgeving vindt geen zorgvuldige belangenafweging plaats. Hierdoor wordt onvoldoende rekening gehouden met de belangen van onze sector en het werk van goede doelen. Fundamentele rechten en vrijheden, zoals de vrijheid van vergadering en vereniging, vrijheid van meningsuiting en informatie komen hierdoor onder druk te staan.

De beleidsvisie filantropie van het coördinerend Ministerie van J&V is een belangrijk aangrijpingspunt om met de overheid in gesprek te blijven. Zodat het overkoepelend overheidsbeleid een positief maatschappelijk klimaat stimuleert zodat goede doelen hun werk kunnen blijven doen.

Belangrijke documenten/rapporten die in dit kader zijn uitgebracht: