Giftenaftrek

Bealngenbehartiging belastingdienst 700x300

De giftenaftrek bestaat al sinds 1952. Mensen kunnen, voordat ze belasting afdragen, zelf bepalen welke maatschappelijke doelen zij willen steunen. Of het nu om grote of kleine bedragen gaat, deze donaties zijn hard nodig om de meest kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen, noodhulp te kunnen bieden en wetenschappelijk onderzoek naar ernstige ziekten te kunnen financieren.

De giftenaftrek stimuleert en honoreert de geefbereidheid van vele betrokken burgers die willen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Goede Doelen Nederland zet zich in voor het behoud en het versterken van de giftenaftrek.

Giftenaftrek onder druk

Aftrekbaarheid periodieke giften gemaximeerd

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2022 aangekondigd de aftrekbaarheid van periodieke giften aan ANBI’s vanaf 2023 te willen maximeren. Giften boven de 250.000 euro zijn dan niet meer fiscaal aftrekbaar. Goede Doelen Nederland vindt dat de giftenaftrek intact moet blijven. Het is opmerkelijk dat het kabinet deze keuze maakt terwijl in dezelfde miljoenennota de belangrijke rol van goede doelen wordt erkend. Daarbij wordt verwezen naar de beleidsvisie filantropie van het kabinet waarin het stimuleren van geefgedrag één van de speerpunten is.
De sector heeft in gezamenlijkheid stevig van zich laten horen. Onder andere in een brief van 21 goede doelen en Goede Doelen Nederland aan staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst). Uiteindelijk zijn tijdens de behandeling van het Belastingplan 2023 in de Tweede Kamer twee amendementen ingediend die veel steun kregen van de oppositie, maar helaas geen meerderheid hebben gehaald. Bij de stemming hierover in de Eerste Kamer heeft het kabinet n.a.v. de motie Essers moeten toezeggen de negatieve gevolgen in kaart te brengen en het parlement daarover voor 1 juli 2023 te informeren en de maatregel eventueel terug te draaien of aan te passen.

Sector-brede inventarisatie naar negatieve gevolgen maximering periodieke giften

Goede Doelen Nederland heeft samen met de FIN en CIO eind 2022 een sector-brede inventarisatie uitgevoerd naar de negatieve gevolgen van de maximering van de aftrekbaarheid van periodieke giften. Bij deze inventarisatie is samengewerkt met vele andere organisaties waaronder de Museumvereniging, Prisma en FBNed en zijn gesprekken gevoerd met juristen en (fiscaal) adviseurs.
Uit de inventarisatie blijkt dat de aantoonbare maatschappelijke schade direct al vele malen groter is dan de potentiële opbrengst van de maatregel in de vorm van extra belastinginkomsten. Aan de hand van 13 concrete casussen wordt aangetoond dat deze maatregel direct leidt tot een afname van giften ten koste van vele maatschappelijke doelen.
Diverse goede doelen geven aan dat zij sterke aanwijzingen hebben dat grote donoren in de praktijk niet aan een maar aan meerdere organisaties geven waardoor het totaalbedrag van een particuliere donor boven 250.000 euro per jaar kan komen. Dit kan betekenen dat donaties aan individuele goede doelen naar beneden bijgesteld worden of dat één of meerdere donaties helemaal stopgezet worden.

Giften van bedrijven en particulieren belangrijk

In gesprekken met Van Rij en Weerwind hebben wij de grote maatschappelijke schade aangekaart en gepleit voor het terugdraaien van de maatregel.
Het kabinet is gedeeltelijk tegemoet gekomen aan onze wens om de negatieve gevolgen van de beperking van de giftenaftrek ongedaan te maken. Vanaf 1 januari 2024 kunnen bedrijven direct een gift doen aan goede doelen en dit aftrekken van de vennootschapsbelasting. Maar we zijn er nog niet helemaal. Wij pleiten er voor dat ook de beperking van de aftrek van periodieke giften door particulieren aangepast wordt. In de Tweede Kamer is in juli 2023 is de motie Stoffer aangenomen die de regering oproept om ook voor particuliere gevers de effecten van de beperking van de giftenaftrek te blijven monitoren en zo snel mogelijk na de evaluatie te bezien of er maatregelen nodig zijn om eventuele negatieve effecten te repareren. Ook is in oktober 2023 het amendement Grinwis c.s. aangenomen dat oproept om de afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000 niet door te laten gaan.
Goede Doelen Nederland heef al in 2020 samen met de toenmalige SBF-partners een commissie van deskundigen, onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan, gevraagd advies uit te brengen over vereenvoudiging en versterking van de giftenaftrek.