Belangenbehartiging in Europa

EU logo

Veel generieke Europese wet- en regelgeving is ook van toepassing op goede doelen. Goede Doelen Nederland volgt de ontwikkelingen hierover op de voet en behartigt, indien relevant samen met nationale partners en Europese collega koepels, de belangen van goede doelen.

Voorbeelden zijn wetgeving om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, consumentenagenda, aanscherping van de telemarketingwetgeving en privacybescherming. Deze wetgeving dient weliswaar een legitiem doel, maar leidt ook tot een toename van juridische, administratieve en praktische beperkingen. Zoals (hogere) kosten, administratieve verplichtingen of beperkte toegang tot het betalingsverkeer.

Resolutie Europees Parlement

In 2021 heeft de Europese Commissie een actieplan 2030 gelanceerd om de ontwikkeling van de sociale economie en sociale ondernemingen verder te ondersteunen. Het actieplan heeft betrekking op sociale ondernemingen, waaronder ook stichtingen of verenigingen kunnen vallen.

In het Europees Parlement is tevens in februari 2022 een Resolutie (politieke wilsverklaring) aangenomen met aanbevelingen voor de Europese Commissie om de positie van het maatschappelijk middenveld te versterken. Het voorstel bevat een statuut voor een Europese vereniging en minimumnormen voor non-profit organisaties. Het Europees Parlement stelt dat het maatschappelijk middenveld van wezenlijk belang is voor pluriforme democratieën en een belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van de waarden en doelstellingen van de EU. De Europese Commissie is in augustus een openbare raadpleging gestart om input vanuit de samenleving te krijgen. In het tweede kwartaal van 2023 is de Europese commissie met een (wets)voorstel gekomen.

Dit is een belangrijke kans voor het maatschappelijk middenveld, waaronder goede doelen, in Nederland en Europa om de juridische positie van maatschappelijke organisaties te versterken en de belangen van non-profit organisaties zwaarder te laten wegen bij generieke knellende Europese wetgeving.

Goede Doelen Nederland heeft in afstemming met EFA* een inbreng geleverd over de reikwijdte, prioriteiten en toegevoegde waarde van dit nieuwe EU-initiatief.

* EFA (European Fundraising Association) is de Europese koepel van brancheorganisaties van goede doelen en fondsenwervers waar organisaties uit 18 EU-lidstaten, waaronder ook Goede Doelen Nederland, bij zijn aangesloten. Binnen EFA werken wij samen op verschillende Europese dossiers.