Goede doelen verbaasd over beperking giftenaftrek

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd de aftrekbaarheid van periodieke giften aan ANBI’s te willen maximeren. Mensen kunnen nu, voordat ze belasting afdragen, zelf bepalen aan welke maatschappelijke doelen zij willen doneren. Of het nu om grote of kleine bedragen gaat, deze donaties zijn hard nodig om onder meer de meest kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen. Goede Doelen Nederland is dan ook verbaasd dat juist nu in crisistijd gemorreld wordt aan de giftenaftrek en vindt dat de giftenaftrek intact moet blijven.

Maatregel haaks op eerder kabinetsbeleid
Het is opmerkelijk dat het kabinet deze keuze nu maakt terwijl in dezelfde miljoenennota de belangrijke rol van goede doelen door het kabinet wordt erkend. Daarbij wordt verwezen naar de beleidsvisie van het kabinet op dit punt, waarin drie Rijks brede speerpunten staan. Eén daarvan is het stimuleren van geefgedrag. Dat het kabinet nu in de belastingplannen voor 2023 voorstelt de aftrekbaarheid van periodieke giften aan ANBI’s te maximeren op €250.000 per huishouden per jaar staat haaks op het speerpunt van het kabinet om geven te stimuleren.

Grote gevolgen voor de samenleving
Goede Doelen Nederland vreest dat giften van royale gevers zullen afnemen met alle gevolgen van dien. Juist ten tijde van crises zijn ook royale giften van groot belang. Het gaat hier specifiek om periodieke giften gedurende minimaal 5 jaar, essentieel voor de doorlopende financiering van bijvoorbeeld, voedselbanken, noodhulp of medisch wetenschappelijk onderzoek. Bovendien wordt geen rekening gehouden met het gegeven dat er ook huishoudens zijn die verschillende goede doelen steunen en daarmee boven een bedrag van € 250.000,- per jaar kunnen uitkomen. Uit eigen onderzoek onder onze leden blijkt dat de hoogste periodieke gift per jaar aan een goed doel rond de twee ton ligt, maar het kan best zijn dat de betreffende gever daarnaast ook aan andere goede doelen geeft. Die giften worden als het aan het kabinet ligt bij elkaar opgeteld en het bedrag boven de € 250.000,- wordt dan uitgesloten van giftenaftrek. De kans is groot dat mensen dan andere keuzes gaan maken en minder maatschappelijke doelen gaan steunen. De gevolgen hiervan voor de samenleving zullen dan uiterst pijnlijk zijn, zoals: minder ondersteuning voor de meest kwetsbaren, minder armoede bestrijding, minder voedselbanken en minder noodhulp.

Goede Doelen Nederland vindt dat de huidige giftenaftrek intact moet blijven. We hebben ons eerder, met de SBF-partners verzet tegen generieke maatregelen die volgens de overheid zonder aanzien des persoons zouden bijdragen aan bestrijding van misstanden. Wij pleiten, ook in dit geval, voor maatwerk in toezicht en eventuele ingrepen, in plaats van maatregelen die de gehele sector van goed doen (onbedoeld) treffen.

Goede Doelen Nederland zoekt , samen met de SBF-partners, op korte termijn het gesprek met overheid en politiek over de ongewenste, ingrijpende gevolgen van deze maatregel voor het werk van goede doelen voor de samenleving.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland