Indexering normbedragen beloningsregeling

Indexering

De Commissie Normstelling Erkenningsregeling heeft besloten tot een indexering van de normbedragen in de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties.

Per 1 januari 2024 wordt het maximum voor het bruto normjaarinkomen voor de functiegroepen C t/m J met 1,5% verhoogd. Wat dit betekent vind je in dit document (aanhangsel 5 bij de beloningsregeling).

Het is aan iedere organisatie zelf om te bepalen welke verhoging/index op welk moment voor het directiesalaris wordt toegepast, mits de van toepassing zijnde normbedragen maar niet worden overschreden.

Voor indexering van de bruto normjaarinkomens wordt in de beloningsregeling in beginsel de indexatie van de CAO Rijk gevolgd. Bovendien dient de beloningsregeling WNT-compliant (Wet normering topinkomens) te zijn. Dat betekent dat het bruto jaarinkomen vermeerderd met de elementen zoals belaste vergoedingen/bijtellingen, werkgeversbijdrage pensioen en overige beloningen op termijn nooit meer mag bedragen dan het bezoldigingsmaximum in de WNT.

De beloningsregeling is opgenomen in de Erkenningsregeling goede doelen. Het CBF Toezichthouder op goeddoen toetst of organisaties de beloningsregeling naleven.

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd