Moties Eerste Kamer over beperking giftenaftrek

Bealngenbehartiging belastingdienst 700x300

Het voorstel van staatssecretaris Van Rij om de aftrekbaarheid van periodieke giften te maximeren is op 12 en 13 december besproken in de Eerste Kamer. In de voorbereidingen voor de behandeling in de Eerste Kamer is de enorme inbreng van diverse leden van grote waarde geweest. Tijdens de plenaire behandeling zijn kamerbreed veel kritische vragen gesteld en zijn er twee moties ingediend.

Motie Essers

Vanuit het CDA is de motie-Essers ingediend, medeondertekend door PvdA, VVD en 50PLUS, waarin de staatssecretaris werd opgeroepen deze maatregel niet uit te voeren voordat onderzoek is uitgevoerd naar de gevolgen voor ANBI’s. Bij stemming op 20 december heeft de motie-Essers een meerderheid gehaald. Echter, de indieners van de motie zijn akkoord gegaan met de interpretatie van de staatssecretaris, dat de maatregel weliswaar doorgevoerd wordt, maar dat er voor 1 juli 2023 aanvullend onderzoek komt naar de negatieve gevolgen voor ANBI’s. Als de beperking van de giftenaftrek dermate schadelijke of onbedoelde gevolgen blijkt te hebben en daarmee het geefgedrag op grote schaal ontmoedigd wordt, dan wordt de maatregel aangepast.

Motie Otten
In de motie-Otten (fractie Otten), wordt de regering verzocht te onderzoeken hoe de fiscale belemmeringen bij het schenken aan ANBI's vanuit een vennootschap weggenomen kunnen worden en hierover de Kamer in 2023 te informeren.

Mosterd na de maaltijd
De staatssecretaris zegt daarover ‘Als de uitkomst van het aanvullend onderzoek is dat wij een hele grote taxatiefout hebben gemaakt, dan zullen we de wet aanpassen. Wellicht met terugwerkende kracht.’ Wij hebben de leden van de Eerste Kamercommissie Financiën schriftelijk laten weten deze uitleg van de staatssecretaris mosterd na de maaltijd te vinden. Deze constructie zorgt opnieuw voor rechtsonzekerheid met mogelijk negatieve gevolgen voor goede doelen.

Wij blijven van mening dat de staatssecretaris overhaast deze maatregel heeft voorgesteld. Mede gelet op zijn steeds schuivende onderbouwing en motivering legt hij niet de vinger op de zere plek. De staatssecretaris geeft wel toe dat dit complexe onderwerp, waarbij verschillende maatschappelijke belangen in het geding zijn, een fundamenteler debat vereist. En een gerichtere aanpak, bijvoorbeeld wat betreft schenken vanuit een vennootschap.

Goede Doelen Nederland zal ook een eigen onderzoek doen naar mogelijke negatieve gevolgen van deze maatregel. Mochten er nu al voorbeelden zijn van het niet doorgaan of on hold zetten van een periodieke gift, laat het dan weten aan kleekamp@goededoelennederland.nl.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland