SBF in gesprek met ministerie J&V over conceptwetsvoorstel

Het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’ heeft tot brede beroering en verontwaardiging geleid. Het voorstel betreft een publicatieplicht voor alle donaties boven de 15.000 euro. Een maand na de sluiting van de internetconsultatie is SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), waaronder Goede Doelen Nederland, in gesprek gegaan met het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).

Alternatieven
Eind maart heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen SBF, enkele stakeholders en J&V. Tijdens dit gesprek heeft SBF nogmaals de fundamentele bezwaren tegen het wetsvoorstel bij J&V onder de aandacht gebracht. Het ministerie neemt de reacties uit de consultatie serieus en heeft SBF en andere stakeholders uitgenodigd om mee te denken over alternatieven om tegemoet te komen aan de bezwaren die in de consultatie zijn geuit. SBF volgt de ontwikkelingen nauwgezet. De verwachting is dat er nog meer gesprekken zullen volgen waarbij de sector input kan leveren.

Teneur van de Internetconsulatie
Het aantal openbare reacties (189) in de internetconsultatie was indrukwekkend, de reacties waren divers van aard. In vrijwel alle reacties werd ervoor gepleit om het wetsvoorstel in te trekken. SBF heeft een uitgebreide reactie in de internetconsultatie ingebracht. SBF staat op het standpunt dat het wetsvoorstel van tafel moet omdat het zeer schadelijk is voor de filantropische sector als geheel en de geefbereidheid in het bijzonder. Er was brede bijval van o.a. VNO/NCW, Raad voor de Jaarverslaglegging, Netwerk Notarissen, PWC, Allen & Overy, de Commissie Vennootschapsrecht, Ernst & Young, NBA en een aantal Europese organisaties (Daphne, EFC en European Center for Not-for-Profit Law). Opvallend was dat er geen enkele positieve reactie was. Al eerder gaf ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk het advies aan de minister om het conceptwetsvoorstel niet in te dienen.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland