Stand van zaken giftenaftrek

Belastingdienst

In de Eerste Kamer is nog een motie over de beperking van de aftrek van periodieke giften ingediend en de evaluatie giftenaftrek is in volle gang.

Motie Eerste Kamer over beperking aftrek periodieke giften aangenomen
Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2024 vlak voor de kerst in de Eerste Kamer is door Bakker (CDA) c.s. een motie ingediend. Met deze motie wordt de regering verzocht om in samenspraak met de goededoelensector te zoeken naar alternatieve maatregelen voor de beperking van de periodieke giftenaftrek.

Bijvoorbeeld door een betere handhaving van de huidige ANBl-regels of aanscherping van die regels om het gevreesde ongewenste gedrag te voorkomen. Dan is de huidige maatregel voor de aftrek van periodieke giften voor particulieren niet langer noodzakelijk en worden de nadelige gevolgen voor de goededoelensector weggenomen.

De motie Bakker heeft bij stemming in de Eerste Kamer een meerderheid gehaald. Goede Doelen Nederland is blij met deze motie en gaat hierover graag met de staatssecretaris van Financiën in gesprek.

Evaluatie Giftenaftrek
Het ministerie van Financiën voert een evaluatie van de giftenaftrek uit. SEO Economisch Onderzoek is gevraagd om deze evaluatie uit te voeren en te kijken naar doeltreffendheid en doelmatigheid. Daarnaast laat het ministerie onderzoeken of er alternatieve instrumenten zijn om geefgedrag te stimuleren.

Ten behoeve van deze evaluatie heeft Goede Doelen Nederland inmiddels een interview gehad met de onderzoekers. Vlak voor de jaarwisseling hebben wij een grote groep van onze leden benaderd met het verzoek om deel te nemen aan de enquête die SEO uitvoert voor het ministerie.

Met de enquête wil SEO inzicht krijgen in het belang van de giftenaftrek voor goede doelen, visies die er zijn op de giftenaftrek en de mogelijke gevolgen van een alternatief systeem. De enquête vraagt ook naar het geefgedrag van grote gevers.

Meer informatie volgt zodra de resultaten beschikbaar zijn.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland