Schenken & nalaten

De Handreiking Nalaten en de standpunten van Goede Doelen Nederland op dit punt zijn gepubliceerd

Handreiking nalaten

Zoals eerder gemeld is de Handreiking Nalaten afgerond. We hebben deze in december gedeeld met alle leden.

Inmiddels is er een opgemaakte versie beschikbaar (achter de inlog). We hebben afgesproken dat er minimaal een maand zou zitten tussen de publicatie van de handreiking en het publiceren van de standpunten van Goede Doelen Nederland (hoofdstuk 2 van de handreiking). De standpunten zijn inmiddels ook gepubliceerd op onze website (bij downloads). Het is van belang dat er standpunten van de brancheorganisatie zijn waar organisaties zich naar kunnen richten, die vragen van externen kunnen beantwoorden, duiding kunnen geven aan de werkwijze van goede doelen en wellicht negatieve publiciteit kunnen voorkomen. Dit is een afzonderlijk document en via de website van Goede Doelen Nederland breder toegankelijk.

Bijeenkomst over Handreiking Nalaten 26 februari
Op maandag 26 februari van 13.30-15.30 uur organiseren wij een bijeenkomst voor leden over de Handreiking Nalaten. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer ingegaan op het belang van de handreiking en hoe deze tot stand is gekomen.

Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen zal de positie van de notaris bij het opstellen van het testament en bij de afwikkeling toelichten. Ook zullen we aan de hand van een casus mogelijke dilemma’s bespreken. Tot slot introduceren we het eerder aangekondigde deskundigenpanel. Het panel bestaat uit (externe) deskundigen vanuit diverse disciplines (notariaat, juridisch, communicatie, etc.). Goede doelen kunnen, in een voorkomend geval, vertrouwelijk vragen en dilemma’s voorleggen rondom het werven en afwikkelen van nalatenschappen. Leden worden hiervoor nog uitgenodigd.

Laatste ledenberichten

Ledenbericht Trends Vrijwillige Inzet 2024
E-book: Trends Vrijwillige Inzet 2024
Vrijwilligersmanagement
Rode kubussen Graydon 740x320
GraydonCreditsafe geeft inzicht in je zakelijke relaties
Inkoop
I agree contract pen Seneca bericht 740x320
Wijziging tarieven voor online overeenkomst periodiek schenken
Inkoop