Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’

Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek

In het Hoofdlijnenakkoord wordt een beperking van de giftenaftrek aangekondigd. Voorgesteld wordt om de giftenaftrek inkomstenbelasting (IB), vennootschapsbelasting (VpB) en het geven uit de vennootschap te beperken. Er wordt ingezet op een structurele bezuiniging van 250 miljoen euro.

De coalitie baseert zich op het evaluatierapport ‘Geven en nemen’ van SEO Economisch Onderzoek dat concludeert dat de regeling wel doeltreffend maar niet doelmatig is.

Goede Doelen Nederland en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) hebben een commissie van deskundigen onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan gevraagd om advies te geven over de evaluatie en de daarop gebaseerde, voorgenomen bezuiniging. De commissie concludeert dat het onderliggende principe van de fiscale giftenaftrek in de huidige vorm nog onverkort geldig is: “het is een groot goed dat de Nederlandse belastingbetaler aangemoedigd wordt om een persoonlijk accent te plaatsen bij de groei en de bloei van de vele goede doelen in ons land, en daarin eigen voorkeuren en verbondenheden te laten doorklinken”. De doeltreffendheid van de giftenaftrek staat buiten kijf en wordt ook in het SEO-rapport voluit erkend.

Het SEO-rapport zet echter vraagtekens bij de doelmatigheid van de giftenaftrek. De commissie constateert dat de conclusies hierover om verschillende redenen onvolledig zijn, wat het rapport ook deels zelf erkent. De gekozen budgettaire benadering is principieel aanvechtbaar: “vanwege aard en doel van de regeling mag haar doelmatigheid niet worden afgemeten aan de verhouding tussen kosten voor de overheid en opbrengsten voor ontvangende organisaties. De regeling beoogt duurzame betrokkenheid van burgers te versterken en dus moet haar doelmatigheid in dat licht worden beoordeeld”.

Een veelheid aan onderzoek heeft de afgelopen jaren de maatschappelijke betekenis van de aftrek voor goede doelen bevestigd en de positieve rol onderstreept die de aftrek speelt in de relatie tussen goede doelen en hun vele grote en kleine gevers.

Goede Doelen Nederland is dan ook van oordeel dat de voorgenomen bezuiniging op de giftenaftrek achterwege moet blijven, maar dat wel kan worden gekeken naar vereenvoudiging en daarmee ook betere uitvoerbaarheid van de diverse regelingen. Goede Doelen Nederland gaat met betrokkenen graag in gesprek om te bezien of en zo ja welke rol de sector daarin kan spelen.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD