Stand van zaken Actieplan Integriteit

Op dit moment wordt door de betrokken partijen bij het Actieplan Integriteit hard gewerkt aan de uitvoering van de verschillende acties. Er wordt dan ook de nodige voortgang geboekt. Wij zijn als Goede Doelen Nederland bij een aantal in het Actieplan opgenomen acties zeer nauw betrokken. Niet alleen omdat we zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep, maar ook omdat we deelnemen aan de diverse werkgroepen. Wat is er in dat verband de afgelopen tijd gebeurd?

Voorstel aanpassing normen Erkenningsregeling
De Werkgroep Normstelling heeft samen met Governance & Integrity gewerkt aan normen over integriteit. Aan de Commissie Normstelling is voorgesteld deze op te nemen in de Erkenningsregeling. De Commissie Normstelling heeft het voorstel grotendeels overgenomen en legt de normen over integriteit nu ter consultatie aan de leden voor. Dit is een eerste fase. Het is mogelijk dat de normen in een tweede fase, op basis van onderzoek en opgedane ervaringen, zullen worden uitgebreid dan wel zullen worden aangescherpt. De normen zijn in nauw overleg met Partos opgesteld.

Handreiking Integriteit
Om leden te ondersteunen bij het inrichten van het eigen integriteitssysteem en het naleven van de normen van de Erkenningsregeling werken wij samen met Partos en Governance & Integrity aan een handreiking. Deze handreiking zal in het najaar beschikbaar zijn en zal ondermeer worden voorzien van voorbeelddocumenten en beschrijvingen van best practices. Er is een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit medewerkers van leden van Partos en Goede Doelen Nederland om de handreiking te toetsen.

Diverse workshops
Governance & Integrity (Frans Geraedts) zal op verzoek van Goede Doelen Nederland in het najaar een workshop bestaande uit drie bijeenkomsten verzorgen. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de diverse aspecten van het integriteitssysteem binnen een organisatie. De data worden binnenkort vastgesteld.

Bijeenkomst voor directeuren 22 oktober
Er vindt een bijeenkomst voor directeuren plaats op 22 oktober in het Humanity House Den Haag. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de initiatiefnemers van het Actieplan Integriteit (Partos, het Nederlandse Rode Kruis, Save the Children, Cordaid, Care Nederland, Oxfam Novib, ICCO, Dutch Relief Alliance (DRA), Samenwerkende Hulporganisaties (SHO/Giro 555), Goede Doelen Nederland en Toezichthouder CBF). Tijdens de bijeenkomst praten we jullie graag bij over de laatste stand van zaken van de in het Actieplan afgesproken acties. We delen ervaringen en dilemma’s uit de praktijk en maken nadere afspraken voor de toekomst. Dus reserveer deze datum alvast in je agenda. De uitnodiging en het programma volgen binnenkort.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland