Gezamenlijk Actieplan Integriteit

Al jaren worden er maatregelen genomen om integer handelen binnen organisaties te optimaliseren, om recht te doen aan allen met wie en voor wie wij werken.
De sector heeft een Gezamenlijk Actieplan Integriteit opgesteld. Dit is een samenhangende aanpak om grensoverschrijdend gedrag en misstanden te voorkomen.

Het Gezamenlijke Actieplan Integriteit is opgesteld door een brede coalitie van partijen bestaande uit: Het Nederlandse Rode Kruis, Save the Children, Cordaid, Oxfam Novib, CARE Nederland, ICCO, Dutch Relief Alliance (DRA), Samenwerkende Hulporganisaties (SHO/Giro 555), Partos, Goede Doelen Nederland en toezichthouder CBF. Het is een document waarin we een samenhangende aanpak beschrijven om grensoverschrijdend gedrag en misstanden te voorkomen. De aanpak is gericht op preventie, signalering, handhaving en verantwoording van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de sector. We hebben dit ontwikkeld om onze leden te ondersteunen in het verbeteren van het integriteitssysteem binnen hun organisatie.

Doel van het plan is dat uiteindelijk het aantal integriteitsschendingen afneemt en de meldingsbereidheid toeneemt. In het actieplan zijn vier hoofdlijnen voor acties, maatregelen en projecten geformuleerd:

  1. bestaande integriteitssystemen verbeteren,
  2. preventieve maatregelen treffen,
  3. veilig melden,
  4. adequaat handelen & transparant verantwoorden.

De scope van het Gezamenlijk Actieplan Integriteit is breder dan alleen internationale hulporganisaties en is daarmee relevant voor alle goede doelen.

Ondersteuning leden Goede Doelen Nederland

Alle betrokken partijen binnen het actieplan zijn verantwoordelijk voor één of meerdere actielijnen met bijbehorende acties en projecten. Een van de actielijnen waar Goede Doelen Nederland expliciet bij betrokken is en waarvoor we samen optrekken met o.a. Partos en het CBF is: organisaties ondersteunen bij het verbeteren van het integriteitssysteem in hun organisatie.

Hoe doen we dit?

  • Opleidingen, workshops, trainingen en intervisie.
  • Handreiking Integriteitssysteem met handvatten om een sluitend integriteitssysteem in te richten. De handreiking is samen met Partos ontwikkeld in samenwerking met Governance & Integrity en is eind 2022 geactualiseerd.
  • Normen op het gebied van integriteit in de Erkenningsregeling en aanpassingen van de Partos gedragscode.
  • Richtlijn voor publieksverantwoording en meldplicht.