Directiesalarissen goede doelen

Goede doelen zijn professionele organisaties met een grote verantwoordelijkheid. Zij bieden oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Het realiseren van maatschappelijke doelen vraagt om kwalitatief goed personeel. Daar hoort ook professioneel leiderschap bij met een gepaste beloning die past bij de omvang en complexiteit van een organisatie.

Goede Doelen Nederland vindt dat de wijze waarop de directiesalarissen tot stand komen goed onderbouwd en transparant moet zijn. In 2005 heeft Goede Doelen Nederland daarom een beloningsregeling voor directeuren gemaakt. De beloningsregeling is inmiddels opgenomen in de op 1 januari 2016 in werking getreden Erkenningsregeling. Het CBF Toezichthouder Goede Doelen toetst of organisaties de beloningsregeling naleven.

De beloningsregeling houdt onder meer rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie en heeft een maximum norm voor het jaarinkomen (bruto-jaarsalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en andere inkomensbestandsdelen). Deze is afgeleid van het destijds voor rijksambtenaren geadviseerde maximum. De beloningsregeling is WNT2 compliant (Wet Normering Topinkomens). Dat betekent dat de elementen: jaarinkomen, belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn, samen nooit hoger mogen zijn dan het maximum dat op grond van de WNT2 is toegestaan.

Via onderstaande link is per organisatie gespecificeerde informatie beschikbaar over het jaarinkomen van de directeur over 2022 en de overige beloningselementen die van belang zijn in het kader van de beloningsregeling.

Kijk hier voor het volledig overzicht van organisaties die lid zijn bij Goede Doelen Nederland.