Raad van toezicht

De raad van toezicht van Goede Doelen Nederland telt vijf leden. Minimaal twee keer per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd, waar de leden zich kunnen uitspreken over beleidsvoornemens van de raad van toezicht.

De raad van toezicht van Goede Doelen Nederland telt vijf leden. De raad van toezicht van Stichting Diensten voor Goede Doelen kent dezelfde samenstelling als de raad van toezicht van Goede Doelen Nederland. De raad van toezicht heeft twee commissies ingesteld die ieder bestaan uit twee leden van de raad van toezicht, namelijk een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Minimaal twee keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering georganiseerd, waar de leden zich kunnen uitspreken over beleidsvoornemens van Goede Doelen Nederland.

De raad van toezicht wordt gevormd door:

  • Ingrid van Engelshoven, voorzitter
  • Corina Gielbert, vice voorzitter
  • Tom Oostrom (directeur Nierstichting)
  • Peter Arensman
  • Tatiana Chopova Oerlemans
  • Julie Verhaar (directeur Terre des Hommes)

Beloningsbeleid directeur-bestuurder

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de beloning van de directeur-bestuurder en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De bezoldiging van de directeur-bestuurder is bepaald volgens de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.

Beloningsbeleid leden raad van toezicht

Leden van de raad van toezicht ontvangen een onkostenvergoeding en vacatiegeld.

Beloningsbeleid personeel

Voor het personeel is een eigen salaris- en arbeidsvoorwaardenregeling van kracht die is gebaseerd op in de sector gebruikelijke regelingen.