Deskundigenpanel nalaten

Goede Doelen Nederland heeft een deskundigenpanel nalaten samengesteld, bestaande uit deskundigen vanuit diverse disciplines. Lid-organisaties hebben de mogelijkheid om vertrouwelijk dilemma’s in het kader van nalaten aan het panel voor te leggen.

In november 2023 heeft Goede Doelen Nederland een Handreiking Nalaten voor haar leden gemaakt. Hiervan is hoofdstuk 2 publiek gemaakt.

Medewerkers van goede doelen kunnen in de omgang met mensen die overwegen een goed doel in hun testament op te nemen, te maken krijgen met diverse omstandigheden dan wel vragen.

In hoofdstuk 2 van de handreiking behandelt een aantal van deze regelmatig voorkomende vragen en omstandigheden. Goede doelen doen er goed aan dit binnen de organisatie met elkaar te bespreken en te bepalen hoe daar in een voorkomend geval mee wordt omgegaan. Soms gaat het om lastige vragen die zich overigens ook kunnen voordoen bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Wanneer een goed doel een moreel leerproces heeft ingericht, steunt dit medewerkers in de manier waarop ze om moeten gaan met dergelijke vragen (zie de Handreiking Integriteitssysteem, hoofdstuk 5). Als onderdeel hiervan worden medewerkers getraind in morele oordeelsvorming. Als ze vervolgens staan voor een lastige beslissing kunnen ze op een gestructureerde manier, zorgvuldige afwegingen maken van rechten en belangen van alle betrokkenen, alleen of samen met anderen (moreel beraad). Deze afwegingen leiden tot een weloverwogen, moreel juiste beslissing.

Goede Doelen Nederland heeft een deskundigenpanel ingericht, samengesteld uit deskundigen vanuit diverse disciplines, waaraan lid-organisaties vertrouwelijk een casus met bijbehorende dilemma’s in het kader van nalaten kunnen voorleggen. Het panel werkt volgens de beginselen van het moreel beraad. Na een serie van beraden ontstaat er ook zicht op belangrijke, regelmatige terugkerende kerndilemma’s en de daar zwaarwegende beginselen.

Het panel is als volgt samengesteld:

  • Lucienne van der Geld, directeur Netwerk Notarissen, plvv raadsheer Den Haag, docent en voorzitter van het deskundigenpanel
  • Annette van Riemsdijk, advocaat, docent, mediator, voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation en plvv raadsheer Den Bosch
  • Peter van der Maat, manager partner Woordvoerders etc.
  • Baukje van Aller, kandidaat-notaris
  • Sander Baetens, advocaat en vice voorzitter VEAN Erfrecht advocaten.
  • Will van Heugten, voormalig operationeel directeur fondsenwerving Leger des Heils
  • Sylvia Borren, verbonden aan Governance & Integrity